ФОРМУВАННЯ РИНКУ ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Світлана Володимирівна Ягелюк Луцький національний технічний університет, Ukraine
  • Валентина Віталіївна Ткачук Луцький національний технічний університет, Ukraine
  • Оксана Юріївна Речун Луцький національний технічний університет, Ukraine

Ключові слова:

технічні культури, льон, ріпак, технічна верба, експорт, імпорт

Анотація

Актуальність теми дослідження. Зростання частки екологічних сировинних матеріалів за рахунок збільшення виробництва та переробки технічних культур у сучасному виробництві в різних галузях є актуальним завданням. Ринок таких матеріалів в Україні лише починає формуватись. Є декілька причин його повільного розвитку: слабка екологічна свідомість споживачів, відсутність підтримки держави, адже в усьому світі такі виробництва є дотаційними, та ін. Тобто Україна є сировинним ресурсом, хоча здатна сама виробляти та використовувати технічні культури, починаючи від своїх потреб у медицині й закінчуючи будівельними матеріалами і пальним. Постановка проблеми. Дослідження ринку енергетичних культур є актуальним, оскільки такий ринок лише починає розвиватися в Україні. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ця проблема достатньо інтенсивно розглядається у працях закордонних учених: Х. Нойредіні (Neoureddini H., 1992), Б. Теох (Teoh B., 1992), Л. Девіс Клементс (Davis Clements L., 1992) та відомих вітчизняних науковців, таких як В. Семенов, В. Гайдаш, Б. Кочірко, Р. Цуркан, В. Сінько, В. Марченко, Г. Бурлака, С. Бойченко, які досліджували технологію виготовлення, споживні властивості біодизельного палива, роботу дизельного двигуна при його використанні. Проблемами формування ринку біоенергетичних ресурсів та його сегмента – біопалива – займаються багато науковців, а саме: І. Кириленко, В. Дем’янчук, Л. Гойсюк, Н. Мельник, Г. Калетнік та ін. Питання, пов’язані з виробництвом льоносировини в Україні, розглядались у працях Л. Чурсіної, І. Карпця та ін. Проблемам ефективності льонопромислового комплексу присвячені дослідження Т. Єсипчук, І. Карпця, Н. Круглої, О. Локтя, С. Ягелюк та ін. Особливості вирощування енергетичної верби та її використання займаються такі українські науковці: Я. Фучило, В. Сінченко, М. Гументик. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Зважаючи на те, що зазначена проблема посідає чільне місце в дослідженнях та працях названих дослідників, залишається чимало невирішених питань науковопрактичного змісту, що потребують подальшого дослідження та вирішення. Проте тенденції розвитку ринку технічних культур в Україні з урахуванням ситуації на світовому ринку розглянуті недостатньо. Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз сучасного стану вітчизняного ринку технічних культур на прикладі ріпаку, льону (льону-довгунцю, льону олійного), технічної верби з урахуванням основних світових тенденцій вирощування та використання цих культур і запропонувати шляхи стосовно його подальшого розвитку. Виклад основного матеріалу. Проаналізовано ринок технічних культур, таких як льон, ріпак та енергетична верба. Встановлені проблеми та особливості його розвитку. Досліджено напрямки формування та поширення цих культур в Україні з подальшим використанням у товарах народного споживання. Висновки відповідно до статті. Отже, на сьогодні найбільш актуальними шляхами вирішення проблем для розвитку ринку технічних культур в Україні вбачаються: збільшення посівів льону, ріпаку та вирощування енергетичної верби, розвиток технологій з їх вирощування, технічна модернізація агропідприємств, вихід на максимальну потужність, розробка та впровадження нормативної бази, гармонізованої із законодавством ЄС. Одночасно потрібно провести економічні дослідження та розрахунки щодо розвитку галузі в майбутньому. І в будь-якому разі необхідно прагнути того, щоб результатом змін і перетворень ставало підвищення економічної ефективності господарської діяльності.

Біографії авторів

Світлана Володимирівна Ягелюк, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент

Валентина Віталіївна Ткачук, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент

Оксана Юріївна Речун, Луцький національний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Божидарнік Т. В. Проблеми і перспективи формування і розвитку ринку біопалив в Україні / Т. В. Божидарнік, В. В. Ткачук, О. Ю. Речун // Економічний часопис–ХХІ. – 2014. – № 11-12. – С. 45–48.

Бойко Г. А. Товарознавча оцінка змішаної пряжі з волокнами льону олійного для трикотажних виробів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.18.08 / Г. А. Бойко. – Луцьк, 2014. – 20 с.

Бойченко С. В. Моторные топлива и масла для современной техники : монография / С. В. Бойченко, С. В. Иванов, В. Г. Бурлака. – К. : НАУ, 2005. – 216 с.

Виробництво льоноволокна та його використання / І. П. Карпець, А. Ф. Скорчено, О. П. Чурсіна та ін. – К. : Нора-прінт, 2002. – 128 с.

Гойсюк Л. В. Економічна ефективність виробництва сировини для переробки на біопаливо / Л. В. Гойсюк // Економіка АПК. – 2010. – № 6. – С. 46.

Єсипчук Т. П. Стратегічні напрями розвитку зовнішньої торгівлі продукцією льонопромислового під комплексу України / Т. П. Єсипчук // Економіка АПК. – 2003. – № 2. – С. 92–97.

Калетнік Г.М. Біопаливо: продовольча, енергетична та екологічна безпека України / Г. М. Калетнік // Біоенергетика = Bioenergy : Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2013. – № 2. – С. 12–14.

Карпець І. П. Якість продукції льону-довгунця і олійного за різних способів сівби і удобрення / І. П. Капець, О. М. Дрозд // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 6. – С. 21–24.

Кириленко І. Г. Формування ринку українського біопалива: передумови, перспективи, стратегія / І. Г. Кириленко, В. В. Дем’янчук, Б. В. Андрющенко // Економіка АПК. – 2010. – № 4. – С. 62.

Кругла Н. А. Історія розвитку льонарства в Україні (друга половина ХІХ–ХХ століття) : дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.07 / Н. А. Кругла. – К., 2002. – 185 с.

Локоть О. Ю. Порівняльна оцінка ефективності різних видів комплексних мінеральних добрив при внесенні під льон-довгунець сорту глінум [Електронний ресурс] / О. Ю. Локоть, Ю. В. Садченко, Ю. П. Корнута. – Режим доступу : nbuv.gov.ua/old_jrn/Chem_Biol/znpilk/

_5/staty_5/Lokot_Sadchenko_Kornuta.pdf.

Пиріков О. В. Практичний посібник з поетапного підходу до висадки енергетичних рослин / О. В. Пиріков. – К., 2016. – С. 12–35.

Рослинництво України: Статистичний збірник [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – Режим доступу : ukrstat.org.

Семенов В. Г. Гармонізація національного стандарту на біодизельне паливо до європейського та американського стандартів / В. Г. Семенов // Матеріали І Міжнародної науковотехнічної

конференції «Проблеми хіммотології» (15–19 травня 2006 р.). – К. : Книжкове вид-во НАУ, 2006. – С. 119–121.

Скорук О. П. Розвиток ринку біопалива в Україні та світі / О. П. Скорук, І. А. Здор // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. – 2012. – № 1. – С. 30–36.

Сучасний стан льонарства і коноплярства в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : usw.com.ua/profiles/blogs/suchasnij-stan-lonarstva-i.

Україна нарощує експорт ріпаку в країни Південної Азії [Електронний ресурс] // Аграрне інформаційне агентство. – 18 липня 2015. – Режим доступу : agravery.com.

Фучило Я. Д. Особливості вирощування енергетичної верби / Я. Д. Фучило, В. М. Сінченко, М. Я. Гументик // Біоенергетика. – 2016. – № 1. – С. 11–13.

Чурсіна Л. А. Основи фундаментальних досліджень комплексної переробки луб’яних культур : навч. посіб. / Л. А. Чурсіна, К. М. Клєвцов, Є. О. Калінський. – Херсон : ВКФ «СТАР» ЛТД, 2009. – 172 с.

Ягелюк С. В. Стан ринку льняної сировини в Україні та світі / С. В. Ягелюк / Товарознавчий вісник : збірник наукових праць. – Луцьк : ЛНТУ, 2016. – Вип. 9. – С. 86–92.

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS Statistics Division: Statistics Division [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fao.org/faostat/en/#home.

Fashion changing the world [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.fashionchangingtheworld.com/textile-innovations/organic-and-fair-trade-uk-based-fabric-shops.

Global Linen Fabric Market expected to grow at a five-year compound a CAGR of 4.78 %[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gosreports.com/global-linen-fabric.

Global Textil Market Over View& Linen Focus [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.mastersoflinen.com/img/pdf3s/EURATEX_A_PACCANELLI_FOR_CELC_7112014.pdf.

Neoureddini H. Viscosities of Vegetable Oils and Fatty Acids / H. Neoureddini, B.C. Teoh, L. Davis Clements // Journal of the American Oil Chemists’ Society. – 1992. – Vol. 69, № 12. – Рр. 189–191.

Persistence market research [Електронний ресурс]. – Режим доступу :www.persistencemarketresearch.com/market-research/linen-fabric-market.asp.

##submission.downloads##

Як цитувати

Ягелюк, С. В., Ткачук, В. В., & Речун, О. Ю. (2018). ФОРМУВАННЯ РИНКУ ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ. Технічні науки та технології, (1(11), 195–205. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/133566

Номер

Розділ

ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБНОЇ, ЛЕГКОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ