ВПЛИВ ІОНІВ ЖОРСТКОСТІ НА СОРБЦІЮ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА КАТІОНІТІ

Автор(и)

  • Микола Дмитрович Гомеля Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1165-7545
  • Ганна Григорівна Трохименко Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0835-3551
  • Олена Володимирівна Глушко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8243-5707

Ключові слова:

важкі метали, іонний обмін, сорбція, регенерація іоніту, іони жорсткості

Анотація

Актуальність теми дослідження. Актуальним питанням є очищення стічних вод гальванічних виробництв, що містять іони важких металів. Кумулятивний ефект, канцерогенна дія останніх на живі організми зумовлює активний пошук шляхів вилучення катіонів важких металів зі стічних вод. Викликає інтерес метод іонного обміну. Постановка проблеми. Стічні води гальванічних виробництв містять суміші катіонів важких металів. Доцільно було дослідити вплив іонів жорсткості на селективність іоніту та перспективи розділення важких металів у процесі сорбції на сильнокислотному іоніті. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджено процеси сорбції іонів цинку, кадмію, нікелю та міді на катіоніті КУ-2-8. Селективність катіоніту по іонах важких металів при низьких їх концентраціях менша селективності по іонах жорсткості. При іонообміному пом'якшенні води можливе вилучення іонів міді на слабокислотному катіоніті. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Оцінка впливу іонів жорсткості на сорбцію іонів важких металів при вилученні їх зі стічних вод гальванічних виробництв при використанні для промивки деталей водопровідної води. Постановкою завдання було вивчення впливу іонів жорсткості та взаємного впливу іонів важких металів на їх сорбцію на сильнокислотному катіоніті . Виклад основного матеріалу. Катіоніт КУ-2-8 ефективно вилучає іони важких металів з розчинів, що містять їх суміші. Показано, що різниця в селективності катіоніту по іонах важких металів недостатня для ефективного їх розділення у процесі сорбції. Встановлено, що іоніт сорбує іони міді з води навіть за низьких концентрацій при жорсткості 4,8 мг-екв/дм3. Суміші важких металів при кислотній регенерації вимиваються з катіоніту КУ-2-8 не гірше, ніж з іоніту з сорбованим одним видом іонів важких металів. Висновки відповідно до статті. В умовах концентрування важких металів на катіонітах досягнути ефективного розділення даних катіонів неможливо. При застосуванні іонообмінного вилучення катіонів важких металів з гальваностоків необхідно застосовувати знесолену або Na-катіоновану воду. Встановлено, що іони важких металів сорбовані індивідуально і в сумішах з іншими іонами важких металів ефективно десорбуються сірчаною кислотою незалежно від співвідношення в сорбційному об’ємі.

Біографії авторів

Микола Дмитрович Гомеля, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор технічних наук, професор

Ганна Григорівна Трохименко, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

кандидат біологічних наук, доцент

Олена Володимирівна Глушко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Разработка технологического процесса очистки сточной воды гальванического производства / И. С. Курцхалия [и др.] // Изв. АН Грузии. Сер. хим. – 2005. – № 1-2. – С. 24–29.

Трохименко Г. Г. Визначення ступеню кумуляції важких металів у гідробіонтах Бузького лиману / Г. Г. Трохименко, Н. В. Циганюк // Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування. – Миколаїв: НУК, 2015. – № 4. – С. 98–105.

Гомеля М. Д. Очистка гальваностоков от ионов кадмия ионообменным методом / М. Д. Гомеля, В. М. Радовенчик, О. В. Глушко // Екологія і ресурси. – 2007. – № 16. – С. 57–62.

Removal of Cu (II) and Pb (II) ions from aqueous solutions by adsorption on sawdust of Meranti wood / A. Ahmad, M. Rafatullah, O. Sulaiman, M. H. Ibrahim, Y. Y. Chii, B. M. Siddique // Desalination. – 2009. – № 250. – P. 300–310.

Малін В. П. Ефективність застосування катіоніту КУ–2–8 при вилученні іонів міді з води в присутності іонів жорсткості / В. П. Малін, М. Д. Гомеля, В. М. Галімова // Проблеми водопостачання,

водовідведення та гідравліки : науково-технічний збірник. – 2016. – Вип. 26. – С. 45–54.

Макаренко І. М. Оцінка впливу іонів твердості на ефективність очищення води від іонів міді / І. М. Макаренко, Ю. В. Носачова, О. І. Іваненко// Вісник НТУУ «КПУ», серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження». –2014. – № 1 (12). – С. 54–59.

Гомеля М. Д. Вилучення іонів міді з води із застосуванням слабокислотного катіоніту DOWEX MAC–3 / М. Д. Гомеля, В. П. Малін, О. В. Глушко // Вісник НТУУ «КПІ», серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження». – 2016. – № 1 (15). – С. 60–65.

Застосування слабокислотного катіоніту DOWEX-MAC-3 для стабілізаційної обробки води / І. М. Макаренко, О. В. Глушко, В. В. Рисухін, В. П. Малін //Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2012. – № 3/6 (57). – С. 16–20.

Физико-химические методы анализа: практическое руководство : учебное пособие для вузов / [В. Б. Алесковский, В. В. Бардин, М. И. Булатов и др. ; под ред. В. Б. Алесковского]. – Л. : Химия, 1988. – 376 с.

Гомеля Н. Д. Разработка экологически чистой технологии извлечения цинка из гальваностоков / Н. Д. Гомеля, И. С. Сагайдак // Перспективные направления развития экологии, экономики, энергетики : сб. науч. ст. / ОЦНТЭИ. – Одесса, 1999. – С. 81–85.

Сагайдак І. С. Локалізація та знешкодження стічних вод, забруднених сполуками хрому, кадмію та цинку : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Техногенна безпека держави»

/ І. С. Сагайдак ; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – К., 2000. – 20 с.

Шаблій Т. О. Вилучення іонів міді з води теплообмінних циркуляційних систем / Т. О. Шаблій // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2010. – № 3/8 (45). – С. 10–13.

##submission.downloads##

Як цитувати

Гомеля, М. Д., Трохименко, Г. Г., & Глушко, О. В. (2018). ВПЛИВ ІОНІВ ЖОРСТКОСТІ НА СОРБЦІЮ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА КАТІОНІТІ. Технічні науки та технології, (1(11), 214–223. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/134644

Номер

Розділ

ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА ТА ПРИРОДОЗНАВСТВО