МІЖРІВНЕВИЙ БАЛАНС: ПОКАЗНИКИ РІВНЕВОЇ СТРУКТУРИ ОБ’ЄКТА, ЇЇ ЗМІНИ ТА КООРДИНАЦІЇ – АГРЕГАТНА ФОРМА

Автор(и)

Ключові слова:

агреговані складові, керований об’єкт, міжрівневий баланс, показники динаміки і координації, рівнева структура

Анотація

Актуальність теми дослідження. Показники рівневої структури об’єкта, її зміни та координації, як одна з видових категорій показників міжрівневого балансу, забезпечують всебічну кількісну оцінку  структури  керованого  об’єкта, його структурних зрушень, втрат і поповнення щодо ознаки, вимірюваної в його одиниць у шкалі відношень.

Постановка проблеми. Відповідні показники міжрівневого балансу, представлені до цього через незважені (неагреговані) складові останнього, унеможливлюють подібну оцінку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Обчислення неагрегованих показників рівневої структури об’єкта, її зміни та координації відбувається через значення чисельності рухомих і нерухомих одиниць об’єкта.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Оцінка наслідків керуючого впливу на структурований об’єкт, виконувана в значеннях вимірюваної ознаки і пояснювана міжрівневим пересуванням одиниць цього об’єкта.

Постановка завдання. Сформулювати показники рівневої структури об’єкта, її зміни та координації в систе- мі показників міжрівневого балансу шляхом формулювання правил їх обчислення в агрегатній формі.

Виклад основного матеріалу. Агрегатна форма моделі міжрівневого балансу ґрунтується на таких складових балансу, як рівневе поповнення (рівневі втрати) об’єкта, що пояснює наслідки керуючого впливу на об’єкт на різних рівнях їх систематизації в моделі. Результат такої систематизації – система агрегованих показників балансу, серед яких показники рівневої структури об’єкта, її зміни та координації визначають рівневу структуру, оцінюють структурні зрушення та порівнюють складові рівневої структури об’єкта  через  сукупні  значення  ознаки,  вимірюваної в його одиниць на тому чи іншому рівні. Досліджувані показники сформульовані як абсолютні, відносні та середні величини.

Висновки відповідно до статті. Запропоновані показники міжрівневого балансу мають важливе значення для оцінки наслідків та ефективності керуючого впливу на структурований об’єкт.

Біографії авторів

Олександр Борисович Дубягін, інформація відсутня

кандидат технічних наук, доцент

Володимир Іванович Гур’єв, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат технічних наук, доцент, професор

Ірина Валеріївна Фірсова, Чернігівський національний технологічний університет

старший викладач

Посилання

Терехов Л. Л. Экономико-математические методы. Москва: Статистика, 1968. 360 с.

Статистика: підручник / за наук. ред. д-ра екон. наук С. С. Герасименка. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ: КНЕУ, 2000. 467 с.

Вашків П. Г., Пастер П. І., Сторожук В. П., Ткач Є. І. Теорія статистики: навчальний посібник. Київ: Либідь, 2001. 320 с.

Захожай В. Б., Попов І. І. Статистика: підручник для студ. вищ. навч. закл. Київ: МАУП, 2006. 536 с.

Орлов А. И. Прикладная статистика: учебник. Москва: Экзамен, 2006. 671 с.

Шмойлова Р. А., Минашкин В. Г., Садовникова Н. А., Шувалова Е. Б. Теория статистики: учебник / под ред. Р. А. Шмойловой. 5-е изд. Москва: Финансы и статистика, 2007. 656 с.

Ткач Є. І., Сторожук В. П. Загальна теорія статистики: підручник для студ. вищ. навч. закл. 3-тє вид. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 442 с.

Ковалевський Г. В. Статистика: учебник. Харків: ХНАГХ, 2012. 445 с.

Логунова Н. А. Статистика ІІ: підручник. Київ: Кондор-Видавництво, 2015. 340 с.

Дубягін О. Б. Модель міжрівневого балансу: агрегатна форма. Технічні науки та технології: науковий журнал. 2018. № 3 (13). С. 96–104.

##submission.downloads##

Як цитувати

Дубягін, О. Б., Гур’єв, В. І., & Фірсова, І. В. (2019). МІЖРІВНЕВИЙ БАЛАНС: ПОКАЗНИКИ РІВНЕВОЇ СТРУКТУРИ ОБ’ЄКТА, ЇЇ ЗМІНИ ТА КООРДИНАЦІЇ – АГРЕГАТНА ФОРМА. Технічні науки та технології, (2(16), 062–070. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/182022

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ