МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ СПІВРОБІТНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Віталій Іванович Чубаєвський Київський національний торговельно-економічний університет, Ukraine
  • Світлана Леонідівна Рзаєва Київський національний торговельно-економічний університет, Ukraine
  • Дмитро Олександрович Рзаєв Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Ukraine

Ключові слова:

моделювання, інформаційно-аналітична система, облік робочого часу

Анотація

Актуальність теми дослідження. У статті описано технологію розробки та моделювання інформаційно- аналітичної системи обліку робочого часу співробітників підприємства. Інформаційно-аналітична система дає можливість формувати звіти по усім необхідним параметрам: за періодом, користувачем, залишком часу, групою, найменуванням задач тощо. Завдяки цьому працівники підприємства мають можливість вести облік робочого часу, переглядати скільки було витрачено часу за місяць, тиждень, рік, тощо на кожну задачу.

Постановка проблемиПроблема обліку робочого часу полягає в тому, щоб правильно та адекватно визначити розмір заробітної плати. Необхідно вести облік виконаних робіт та фактично затраченого на це часу. Для того щоб для кожного працівника цей процес був зрозумілим та простим, виникає необхідність створення такої системи, яка дозволяла б з легкістю фіксувати дані про кількість виконаних робіт та витраченого часу.

Аналіз досліджень і публікацій. За останній час було опубліковано багато літератури, пов’язаної з розглядом теоретичних основ побудови інформаційних технологій в управлінні мотивацією праці, описом складання та ведення табеля обліку робочого часупроте література, в якій би було висвітлено розробки та моделювання інформацій- но-аналітичної системи обліку робочого часу співробітників підприємства, відсутня.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Інформаційно-аналітична система обліку робочого чаcу співробітників підприємства дозволяє вирішити проблеми та завдання, такі як: автоматична реєстрація часу приходу (початку виконання завдання) і виходу з роботи (припинення виконання завдання); можливість формування звіту по кожному співробітнику; формування звітів за різними параметрами; справедливе нарахування заробітної плати; спрощене ведення звітності та планування трудомісткості.

Метою статті є аналіз особливостей моделювання інформаційно-аналітичної системи обліку робочого часу співробітників підприємства.

Виклад основного матеріалу. Дано загальне визначення системи обліку робочого часуСформульовано основні вимоги та дано визначення щодо режимів функціонування інформаційно-аналітичної системи обліку робочого часу співробітників підприємства. Проаналізовано етапи розробки та змодельовано інформаційно-аналітичну систему. Розроблено веб-додаток цієї системи. 

Висновки відповідно до статті. Така інформаційно-аналітична система обліку робочого часу співробітників підприємства впроваджена в діяльність товариства з обмеженою відповідальністю, що розташована в м. Київ (з огляду на конфіденційність, автори не розголошують назву підприємства). Працівники підприємства мають можливість зручно та швидко отримувати інформацію про витрачений на роботу час.

Біографії авторів

Віталій Іванович Чубаєвський, Київський національний торговельно-економічний університет

кандидат політичних наук, доцент

Світлана Леонідівна Рзаєва, Київський національний торговельно-економічний університет

кандидат технічних наук, доцент

Дмитро Олександрович Рзаєв, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

старший викладач

Посилання

Беззуб Б. С, Міхатуліна О. М. Трудове право України: опорний конспект лекцій. Київ:МАУП, 2007. 344 с.

Режим та облік робочого часу. URL: https://bооks.br.соm.uа/2621.

Самолюк В., Філіп’єв А., Мартинюк Р. Основи правознавства: навчальний посібник. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2006. 253 с.

Трудове право України: навчальний посібник / за ред. В. О. Кучера. Львів: ЛьвДУВС, 2017. 564 с.

Трудове право України: підручник / за заг. ред. М. І. Іншина, В. Л. Костюка, В. П. Мельника. Вид. 2-ге, перероб. і доп. Київ: Центр учбової літератури, 2016. 472 с.

Тужилкіна О. В. Інформаційні технології в управлінні мотивацією праці. Вісник національного університету «Львівська політехніка». 2009. № 647. С. 245–250.

Krуvоruсhkо О., Rzауеvа S., Kоzik О. Thе Infоrmаtiоn Sуstеm оf Vеrtiсаllу Intеgrаtеd Struсturеs аs а Pillаr оf Еntrеprеnеurship in thе Infоrmаtiоn Sосiеtу. Intеrnаtiоnаl Jоurnаl оf Sсiеnсе аnd Rеsеаrсh (IJSR). 2016. Р. 595–596.

Rzауеvа S., Rzауеv D. Mоdеling аnd аnаlуsis оf thе sоftwаrе оf thе finаnсiаl соmpаrisоn оf thе еntеrpris. Thе sсiеntifiс hеritаgе. 2018. № 24. Р. 62–66.

##submission.downloads##

Як цитувати

Чубаєвський, В. І., Рзаєва, С. Л., & Рзаєв, Д. О. (2019). МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ СПІВРОБІТНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА. Технічні науки та технології, (2(16), 079–085. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/182336

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ