ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАЛІЗОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ РОЗОСЕРЕДЖЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ

Автор(и)

  • Сергій Миколайович Бойко Кременчуцький льотний коледж національного авіаційного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9778-2202
  • Андрій Вікторович Некрасов Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3507-1987
  • Олексій Миколайович Городній Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5303-9564
  • Оксана Миколаївна Борисенко Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7858-1349
  • Євгеній Юрійович Кас’янов Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3507-1987

Ключові слова:

розосереджена генерація, електропостачання підприємств, штучні нейронні мережі

Анотація

Актуальність теми дослідження. Україна має потужні ресурси розосередженої генерації. При цьому, одним  із чотирьох заходів, запропонованих Міжнародною енергетичною агенцією для підвищення енергоефективності в країнах світу, є збільшення використання джерел відновлювальної енергії в загальному обсязі виробництва електричної енергії, у тому числі не остання роль приділяється впровадженню розосередженої генераці

Постановка проблеми. Наслідок природного зниження рівнів видобутку залізорудної сировини на теренах нашої країни на глибини понад 1000–1500 м, тобто в бік запроектованих показників, вже сьогодні підвищує енергоємність її видобутку та зниження конкурентної спроможності на світовому ринку. Таким чином, актуальною науково-практичною задачею є дослідження особливостей функціонування систем електропостачання залізорудних підприємств при використанні джерел розосередженої генерації у складі їх розподільчих мереж.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В ряді попередніх досліджень автори обґрунтовують позитивний ефект від впровадження розосередженої генерації в структуру систем електропостачання підприємств.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Раніше було запропоновано встановлення енергетичних установок на спряженні квершлагів, на відвалах кар’єрів та інших можливих місцях установки в умовах залізорудних підприємств. Однак поки що остаточно не визначено принципи впровадження інтелектуальних систем управління електропостачанням зазначених підприємств, що особливо важливо при реконфігурації цих систем.

Постановка завдання. Метою цієї роботи є синтез особливостей електропостачання залізорудних підприємств за умови впровадження до системи їх електропостачання джерел розосередженої генерації та аналіз специфіки їх функціонування.

Виклад основного матеріалу. Запропоновано застосування штучних нейронних мереж в системах управління та визначення електроенергетичних параметрів систем електропостачання залізорудних підприємств, що дозволить забезпечити багатофакторне управління та аналіз енергетичних параметрів при впровадженні джерел розо- середженої генерації. Запропоновано підхід щодо впровадження штучних нейронних мереж для моделювання надійності системи електропостачання залізорудних підприємств при впровадженні розосередженої генерації, що дозволить покращити прогнозованість згенерованої електроенергії розосередженою генерацією в часі.

Висновки відповідно до статті. Представлена за допомогою штучних нейронних мереж модель надійності системи електропостачання залізорудних підприємств при впровадженні розосередженої генерації дозволить покращити прогнозованість згенерованої електроенергії розосередженою генерацією в часі.

Біографії авторів

Сергій Миколайович Бойко, Кременчуцький льотний коледж національного авіаційного університету

кандидат технічних наук

Андрій Вікторович Некрасов, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

кандидат технічних наук, доцент

Олексій Миколайович Городній, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат технічних наук, старший викладач

Оксана Миколаївна Борисенко, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету

спеціаліст І категорії

Євгеній Юрійович Кас’янов, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

аспірант

Посилання

Енергетична стратегія України на період до 2035 р. URL: http://mpe.kmu.gov.ua.

Основні параметри енергозабезпечення національної економіки на період до 2020 року. Стогній Б. С. та ін.– Київ: Вид-во Ін-ту електродинаміки НАН України, 2011. 275 с.

Клімат України / за ред. В. М. Лівійського, В. А.Дячука, В. М. Бабіченко. Київ: Вид-во Раєвського, 2003. С. 133.

Загальна гідрологія: підручник / за ред. С. М. Лисогора. Київ: Фітосоціоцентр, 2000. 264 с.

Гурін, А. О., Бересневич П. В., Немченко А. А., Ошманський І. Б. Аерологія гірничих підприємств. Кривий Ріг: Видавничий центр КНУ, 2007. 262 с.

Дмитренко Л. В., Барандіч С. Л. Вітроенергетичні ресурси в Україні. Наук. пр. УкрНДГМІ. 2007. Вип. 256. С. 166-173.

Дослідження вітрового режиму України, виявлення основних кліматоутворюючих факторів глобального і регіонального масштабів, які обумовлюють сучасні особливості вітрового

режиму України: Аналіз даних довгострокових спостережень вітропотенціалу на гідрометеорологічних станціях України. Том 1: Звіт з НДР / МНТЦ вітроенергетики НАНУ. Київ, 2001. 136 с.

Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних джерел енергії України. Київ: ТОВ «ВіолаПрінт», 2008. 55 с.

Праховник А. В. Малая энергетика: распределенная генерация в системах энергоснабжения. Киїі: Освіта Україны, 2007. 464с.

Бойко С. М. Можливості використання вітрогенераторів для виробництва електричної енергії в підземних виробках шахт. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2012. № 2.

С. 97–99.

Сінчук О. М., Бойко С. М. Електромеханічний комплекс вітроенергетичної установки для використання в підземних виробках залізорудних шахт. Восточно-европейский журнал передовых технологий. 2014. № 1/8(67). С. 13–21.

Энергоэффективность железорудных производств. Оценка, практика повышения: монография / Синчук О. Н. и др. Кременчуг: LAP LAMBERT Academic Publishing is managed by OmniScriptum Management GmbH., 2016. 346с.

Синчук О. Н., Бойко С. М. Нейронні мережі та управління процесом управління електропостачанням об'єктів від комбінованих електричних мереж. Технiчний електродінамiка.

№ 5. С. 53–55.

Головко В. А. Нейронні мережі: навчання, організація і застосування. Книга 4: навчальний посібник для вузів. Москва: ІПРЖР, 2001. 256 с.

Impact of Supply Voltage Change on the Energy Performance of Boost Quasi-Resonant Converter for Radioelectronic Equipment Power Supplies / Gorodniy O., Gordienko V., Stepenko S., Boyko S.,

Sereda O. Modern Electrical and Energy Systems (MEES). 2017. P. 232–235.

Buchholz B., Styczynski Z. Smart Grids Fundamentals and Technologies in Electricity Networks, Springer 2014. 396 р.

##submission.downloads##

Як цитувати

Бойко, С. М., Некрасов, А. В., Городній, О. М., Борисенко, О. М., & Кас’янов, Є. Ю. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАЛІЗОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ РОЗОСЕРЕДЖЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ. Технічні науки та технології, (2(16), 118–128. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/182352