ШЛІФУВАННЯ ФАСОННИХ ПОВЕРХОНЬ НА ВЕРСТАТІ ВЗ-208-Ф3

Автор(и)

  • Геннадій Володимирович Пасов Чернігівський національний технологічний університет, Україна https://orcid.org/0000-0001-7248-9085
  • Володимир Іванович Венжега Чернігівський національний технологічний університет, Україна https://orcid.org/0000-0002-8857-349X
  • Валерій Григорович Бакалов Чернігівський національний технологічний університет, Україна https://orcid.org/0000-0001-6297-7878

Ключові слова:

поступальний рух, похибка, профіль, фасонна поверхня, шліфування

Анотація

Актуальність теми дослідження. Шліфування фасонних поверхонь на обладнанні з широкими технологічними можливостями дає змогу здійснювати продуктивну та точну обробку складних деталей. Застосування його в ма- шинобудуванні можливо як в основному виробництві, так і в ремонтно-відновлювальному.

Постановка проблеми. Нині одним зі шляхів виходу з тяжкої кризи є становлення машинобудування та мета- лообробки. У загальному обсязі металообробки безперервно збільшується відсоток деталей зі складними поверхня- ми, які суттєво впливають на техніко-економічні показники машин. До таких деталей відносять: лопатки газових та парових турбін, зірочки диференціалів автомобілів, прес-форми, валки трубопрокатних станів, корпусні деталі суден, ракет, літаків, дискові, циліндричні, торцеві кулачки та інші.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливі труднощі при обробці фасонних поверхнонь викликає обро- бка точних фасонних поверхонь в умовах серійного, а також масового виробництва. Обробка цих поверхонь відріз- няється від обробки простих поверхонь яскраво виявленою нестаціонарністю, рівень якої суттєво впливає на оби- рання технологічного процесу обробки цих поверхонь, а також обладнання для їх обробки. Тому перед обранням технології та обладнання необхідно проаналізувати закономірності, які властиві процесу обробки фасонних повер- хонь. З урахуванням зміни номенклатури поверхонь, які оброблюються, а також для підвищення точності обробки доцільно використовувати верстати з числовим програмним керуванням.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У процесі зняття припуску та формоутворення необ- хідної поверхні інструмент переміщується не по нормалі. На верстаті моделі МА-369-Ф3 шліфувальний круг пере- міщується тільки в одному напрямку, тобто буде зворотно-поступальний рух. При цьому необхідно враховувати радіус шліфувального круга. Необхідно запропонувати таке обладнання, яке дозволить вирішити цю проблему.

Постановка завдання. Метою цієї роботи є дослідження можливості шліфування фасонних поверхонь на верс- таті ВЗ-208-Ф3.

Виклад основного матеріалу. На верстаті моделі ВЗ-208-Ф3 є можливість вести обробку шліфувальним кру- гом, який переміщується по двох координатах, тобто здійснюється схема обробки з площинно-поступальним ру- хом. При зворотно-поступальному русі зняття припуску буде здійснюватись за паралельними кривими, при площин- но-поступальному – за еквідистантою. У процесі обробки шліфувальний круг постійно зношується і потребує періодичної правки, що необхідно враховувати при складанні керуючої програми, тобто кожен оброблюваний кон- тур необхідно програмувати окремо. На верстаті ВЗ-208-Ф3 (площинно-поступальний рух) є можливість виклю- чити вплив радіуса шліфувального круга, а відповідно, і його знос, на точність формоутворення. При цьому в керу- ючій програмі необхідні періодичні додаткові підводи, контур обробки при цьому не змінюється. При фінішній обробці відбувається постійне уточнення профілю обробки. Таким чином, площинно-поступальна схема обробки (верстат моделі ВЗ-208-Ф3) має суттєві переваги перед зворотно-поступальною схемою.

Висновки відповідно до статті. Одержано можливість обробляти деталі типу кулачка, на верстаті ВЗ-208- Ф3 з ЧПК 2С42 з площинно-поступальною схемою обробки. Розроблена методика дозволяє підвищити точність обробки за рахунок зняття припуску за еквідистантними кривими, не враховуючи радіуса шліфувального круга. Ке- руюча програма суттєво спрощується, оскільки потребує лише одного задаючого профілю кулачка та періодичних додаткових підводів, які враховують знос шліфувального круга та його правку. Запропонований метод обробки мо- же бути використано в серійному виробництві, де необхідно часто переходити на різнопланову продукцію, а та- кож під час проведення ремонтно-відновлювальних робіт.

Біографії авторів

Геннадій Володимирович Пасов, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат технічних наук, доцент

Володимир Іванович Венжега, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат технічних наук, доцент

Валерій Григорович Бакалов, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Бочков В. М., Сілін Р. І. Обладнання автоматизованого виробництва: навчальний посібник. Львів: Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000. 380 c.

Грабченко А. И., Доброскок В. Л., Федорович В. А. 3D моделирование алмазно-абразивных инструментов и процессов шлифования: учебное пособие. Харьков: НТУ «ХПИ», 2006. 364 с.

Грабченко А. И., Кальченко В. И., Кальченко В. В. Шлифование со скрещивающимися осями инструмента и детали: монография. Чернигов: ЧДТУ, 2009. 256 с.

Кальченко В. И. Научные основы шлифования криволинейных поверхностей с управляемой ориентацией абразивного инструмента: дис. … д-р техн. наук / Чернігівський технологічний інститут. Харьков, 1994. 491 с.

Кальченко В. И. Шлифование криволинейных поверхностей крупногабаритных деталей. Москва: Машиностроение, 1979. 160 с.

Кулик В. К., Петраков Ю. В., Иотов В. В. Прогрессивные процессы обработки фасонных поверхностей. Киев: Техника, 1987. 176 с.

Пасов Г. В., Кальченко В. В., Рудик А. В., Лясота В. Ю. Обчислення керуючих координат шліфувального круга при різних схемах його руху. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 2001. № 13. С. 73-77.

Решетов Д. Н., Потрман В. Т. Точность металлорежущих станков. Москва: Машиностроение, 1986. 336 с.

Эльянов Э. Д. Шлифование в автоматическом цикле. Москва: Машиностроение, 1980. 101 с.

Юнусов Ф. С. Формирование сложнопрофильных поверхностей. Москва: Машиностроение, 1987. 248 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Пасов, Г. В., Венжега, В. І., & Бакалов, В. Г. (2019). ШЛІФУВАННЯ ФАСОННИХ ПОВЕРХОНЬ НА ВЕРСТАТІ ВЗ-208-Ф3. Технічні науки та технології, (2(16), 016–022. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/183797