Оцінка переваг мережецентризму та мережецентричних технологій для розбудови збройних сил України

Автор(и)

  • Віталій Іванович Зацерковний Навчально-науковий інститут «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2346-9496
  • Павло Анатолійович Савков Військовий інститут Київського національного університету імені Траса Шевченка, Ukraine
  • Ігор Володимирович Пампуха Військовий інститут Київського національного університету імені Траса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4807-3984
  • Ірина Костянтинівна Синявська Військовий інститут Київського національного університету імені Траса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2645-994X

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2020-3(21)-163-184

Ключові слова:

інформаційна перевага, єдиний інформаційний простір, мережецентризм, мережецентрична система управління, мережецентрична війна

Анотація

Актуальність теми дослідження. Зважаючи на зміни характеру ведення сучасних війн і шляхи досягнення інформаційної переваги над супротивником, дослідження мережецентричних технологій є надзвичайно актуальним. Підвищення маневреності підрозділів, їхньої здатності до виконання бойових завдань на підставі безперервного інформаційного супроводження дає можливість отримати значну перевагу над противником, попереджувати, запобігати та знешкоджувати реальні та потенційні загрози національній безпеці.
Постановка проблеми. Сучасний рівень автоматизації, інформатизації та системи управління Збройних сил України за сукупністю значень характеристик своїх основних складових частин не відповідає сучасним вимогам Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розглянуто проблематику зовнішніх інформаційних впливів та інформаційних аспектів забезпечення національної безпеки держави, концептуальні проблеми війни й миру та проблему
мережецентричних війн.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Основною проблемою застосування принципів мережецентризму під час організації сучасного бою є недостатньо ефективні та неадаптовані до сучасних вимог інформаційні системи.
Постановка завдання. Першочерговим завданням є формування ефективної інформаційної системи на основі мережецентричних технологій, що дозволить скоротити час на прийняття рішення та прогнозувати можливі варіанти розвитку ситуацій та запобігати можливим наслідкам.
Виклад основного матеріалу. Завдяки прогресу у сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) з’явились нові зразки високоточної зброї, сучасні засоби розвідки, автоматичні і автоматизовані системи управління (АСУ) військами та зброєю. Комп'ютерні технології дали можливість керувати зброєю на відстані в кілька тисяч кілометрів, формувати високоточні точкові удари, корегувати дії військових підрозділів, здійснювати дії військових фор-
мувань відразу в декількох напрямках з метою знищення об’єктів супротивника або захоплення його території, досягати результату за короткий проміжок часу тощо. Необхідність максимального використання можливостей всіх наявних засобів розвідки і бойових платформ спричинила перехід від платформоцентричної моделі управління військами і зброєю, де основний акцент робився на кількість озброєння та військової техніки, до мережецентричної.
Висновки відповідно до статті. Визначена роль мережецентричних війн та їхній вплив на розвиток збройних сил передових в економічному сенсі країн. Застосування мережецентричних підходів спричинило появу чималих нових нетрадиційних форм і способів збройної боротьби, таких як «спеціальна операція», «тривимірна повітряно-наземна форма удару по супротивнику», «далекій вогневий бій» тощо, під час яких кораблі і підводні човни, літаки, космічні апарати, безпілотні літальні апарати (БПЛА), танки, польові радіостанції і портативні комп’ютери тощо спільно використовували інформацію за допомогою єдиних інтерфейсів, стандартів і протоколів. Визначені складові високої ефективності мережецентричних війн.

Біографії авторів

Віталій Іванович Зацерковний, Навчально-науковий інститут «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка

доктор технічних наук, професор

Павло Анатолійович Савков, Військовий інститут Київського національного університету імені Траса Шевченка

кандидат технічних наук, доцент

Ігор Володимирович Пампуха, Військовий інститут Київського національного університету імені Траса Шевченка

кандидат технічних наук, доцент

Ірина Костянтинівна Синявська, Військовий інститут Київського національного університету імені Траса Шевченка

ад’юнкт науково-організаційного відділення

Посилання

Назарчук А. В. Сетевое общество и его философское осмысление. Вопросы философии. 2008. № 7. С. 61–75.

Сучасні технології автоматизації управління. URL: http://opk.com.ua/сучасні-технологіїавтоматизації-управління.

Буренок В. М., Ляпунов В. М., Мудров В. И. Теория и практика планирования и управления развитием вооружения / под ред. A. M. Московского. Москва : Изд-во «Вооружение. Политика. Конверсия», 2005. 418 с.

Макаренко С. И. Информационное противоборство и радиоэлектронная борьба в сетецентрических войнах начала XXI века : монография. Санкт-Петербург : Наукоемкие технологии, 2017. 546 с.

Ярош С. П. Завдання дослідження та шляхи створення єдиного інформаційного простору при організації управління військами. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2010. № 3(9). С. 34–41.

Кингстон-Макклори Э. Дж. Руководство войной. Анализ роли политического руководства и высшего военного командования / пер. с англ. Н. П. Павлова и Е. М. Михайлова. Москва :

Издательство иностранной литературы, 1957. 342 с.

Опыт применения беспилотной авиации в вооруженном конфликте на Украине. URL:

https://general-skokov.livejournal.com/tag/етецентрическая%20война.

Ковалев В., Малинецкий Г., Матвиенко Ю. Концепция «сетецентрической» войны для армии России: «множитель силы» или ментальная ловушка? URL: http://www.inesnet.ru/wp-content/mag_archive/2013_05/ES2013-05-Kovalev_Malinetsky_Matvienko.Pdf.

Паршин С. А., Горбачев Ю. Е., Кожанов Ю. А. Современные тенденции развития теории и практики управления в вооруженных силах США. Москва : ЛЕНАНД, 2009. 272 с.

Слипченко В. И. Войны нового поколения: дистанционные и бесконтактные. Москва : ОЛМА-ПРЕСС образование, 2004. 380 с.

Информационные, специальные, воздушно-десантные и аэромобильные операции армий ведущих зарубежных государств: Информационно-аналитический сборник / А. Н. Сидорин и др. Москва : Воениздат, 2011. 344 с.

Требин М. П. Войны XXI века. Москва : АСТ, 2005. 608 с.

Барышев А. П. Современная стратегия США и НАТО (в контексте проблем национальной безопасности России). Москва : ОГИ, 2011. 248 с.

Карякин В. В. Военная политика и стратегия США в геополитической динамике современного мира : монография. Москва : Граница, 2011. 283 с.

Попов И. М. «Сетецентрическая война»: готова ли к ней Россия? URL:

http://www.milresource.ru/NCW.html.

Alberts D. S., Garstka J. J., Stein F. P. Network Centric Warfare: Developing and Leveraging Information Superiority. 2-nd Edition (Revised). US Department of Defense, C4ISR Cooperative

Research Program Publications Series, 2001. 292 p. URL: http://www.dodccrp.org/files/Alberts_NCW.pdf.

Макаренко А. В. Введение в сетецентрические информационно-управляющие системы. Конструктивная кибернетика. Исследования. Разработки. Консалтинг. URL:

http://www.rdcn.ru/estimation/2010/03042010.shtml.

Слюсаренко А. В. Досвід ведення бойових дій у локальних війнах кінця ХХ – початку ХХІ століть, та його використання у підготовці ЗС України. URL http://ena.lp.edu.ua/bitstream/

ntb/30909/1/30.pdf.

Пермяков О. Ю., Сбітнєв А. І. Інформаційні технології та сучасна збройна боротьба. Луганськ : Знання, 2008. 204 с.,

Василенко О. В. Основні світові тенденції розвитку озброєння та військової техніки для ведення війн у майбутньому. Наука і оборона. 2009. № 4. С. 18–22.

Куприянов А. А. Сетецентрические военные действия и вопросы интероперабельности автоматизированных систем. Автоматизация процессов управления. 2011. № 3(25). С. 83-97. URL: http://apu.npomars.com/images/pdf/25_14.pdf.

Зайцев Д. В., Шарий В. І., Добровольський В. Б. Розвиток загальної тактики за досвідом локальних війн і збройних конфліктів сучасності, які велись регулярними військами проти іррегулярних збройних формувань. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2015. Вип. 49. С. 117-124. URL:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2015_49_20.

Поліщук Л. І., Філімонов С. М. Аналіз деяких систем управління збройними силами країн НАТО та інших держав. Військовий збірник. 2009. № 1. С. 85–94.

Макаренко С. И. Подавление сетецентрических систем управления радиоэлектронными информационно-техническими воздействиями. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/podavleniesetetsentricheskih-sistem-upravleniya-radioelektronnymi-informatsionnoehnicheskimi-

vozdeystviyami/viewer.

Arquilla J., Ronfeldt D. The Advent of Netwar. Santa Monica, CA: RAND, 1996. P. 47.

Сетецентрическая война. Дайджест по материалам открытых изданий и СМИ. Москва : ВАГШ ВС РФ, 2010.

Мережево-центричні військові дії: майбутнє української армії. URL: https://tsn.ua/blogi/themes/o_voine/merezhevo-centrichna-viyna-maybutnye-ukrayinskoyi-armiyi-1258350.html.

Слюсар В. И. Военная связь стран НАТО: проблемы современных технологий. Электроника: Наука, Технология, Бизнес. 2008. № 4. С. 66-71.

Трахтенгерц Э. А. Сетецентрические методы компьютерного противодействия катастрофам и рискам. Управление большими системами. 2013. Вып. 41. С. 162–248. URL:

http://elib.fa.ru/art2017/bv798.pdf/download/bv798.pdf.

Паршин С. А., Горбачев Ю. Е., Кожанов Ю. А. Современные тенденции развития теории и практики управления в вооруженных силах США. Москва : ЛЕНАНД, 2009. 272 с.

Коли почнеться третя світова війна. URL: http://jak.bono.odessa.ua/articles/koli-pochnetsjatretja-svitova-vijna-news-nsk.php.

Тактика сухопутних військ. URL: http://www.dogswar.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=

&hilit=канчуков&start=80.

Ефремов А. Ю., Максимов Д. Ю. Сетецентрическая система управления – что вкладывается в это понятие? Технические и программные средства систем управления, контроля и измерения : Труды III Всероссийской конференции с международным участием (УКИ-2012, Москва). Москва : ИПУ РАН, 2012. С. 158–161.

Кузьмин И. Future Combat System – революция или эволюция? URL: http://www.3dnews.ru/editorial/future_combat_system.

Информационные, специальные, воздушно-десантные и аэромобильные операции армий ведущих зарубежных государств: Информационно-аналитический сборник / А. Н. Сидорин и др. Москва : Воениздат, 2011. 344 с.

Савин Л. В. Сетецентричная и сетевая война. Введение в концепцию. Москва : Евразийское движение, 2011. 130 с.

Сащук Г. Інформаційна безпека в системі забезпечення національної безпеки. URL:

http://journ.univ.kiev.ua/trk/publikacii/satshuk_publ.php.

Глушков В. О. Основи новітньої теорії ведення сучасних війн. Актуальні проблеми політики. 2015. Вип. 56. С. 12–21. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/3031/ Глушков%20APP_56.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Пермяков О. Ю., Сбітнєв А. І. Інформаційні технології та сучасна збройна боротьба. Луганськ : Знання, 2008. 204 с.

Fadok, David S. John Boyd and John Warden. Airpower’s Quest for Strategic Paralysis. The Paths of Heaven: The Evolution of Airpower Theory, Maxwell AFB, AL: Air University Press, 1997.

April 2008. URL: http://aupress.maxwell.af.mil/saas_Theses/Fadok/fadok.pdf.

Революция в военном деле и «армейские операции вне условий войны». URL:

https://magazines.gorky.media/oz/2005/5/revolyucziya-v-voennom-dele-i-armejskie-operaczii-vne-uslovij-vojny-oboyudoostroe-oruzhie.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-30

Як цитувати

Зацерковний, В. І., Савков, П. А., Пампуха, І. В., & Синявська, І. К. (2020). Оцінка переваг мережецентризму та мережецентричних технологій для розбудови збройних сил України. Технічні науки та технології, (3(21), 163–184. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2020-3(21)-163-184

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ