Застосування методів кореляційного аналізу до проблеми прогнозування реального часу випробувань озброєння та військової техніки

Автор(и)

  • Світлана Петрівна Корнієнко Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine
  • Ігор Валентинович Корнієнко Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9105-0780
  • Володимир Анатолійович Дмитрієв Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0792-6397
  • Анатолій Григорович Павленко Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6341-8381
  • Олег Васильович Скиба Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6252-6775

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2020-3(21)-185-197

Ключові слова:

автоматизація, випробування, прогнозування, час, озброєння та військова техніка

Анотація

Актуальність теми дослідження. Проведення випробувань озброєння та військової техніки є важливим та відповідальним державним завданням. Процес випробувань має регламентні обмеження в часі, чим забезпечується своєчасне виконання державних програм із прийняття на озброєння новітніх зразків. Нерідко під час випробувань відбуваються часові відхилення і затримки від запланованих термінів, що ставить під загрозу успішність виконання державного завдання. Тому прогнозування реального часу проведення випробувань є актуальним завданням.
Постановка проблеми. Ефективність функціонування військової випробувальної установи визначається чітким та налагодженим процесом проведення масових випробувань новітніх зразків озброєння та військової техніки. Зриви випробувань та часові відхилення від плану, які мають певну стохастичну природу, здатні знизити ефективність всього процесу масових випробувань. Звідси виникає проблема прогнозування реального часу проведення випробувань окремого зразка озброєння та військової техніки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні існують багато фундаментальних і прикладних праць із питань формування прогнозів як природних явищ, так і у різних сферах діяльності людини. Останнім часом публікується чимало наукових робіт, присвячених проблемам підвищення ефективності випробувань, зокрема за допомогою автоматизації.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Проблемою є визначення величини та характеру впливу
зовнішніх і внутрішніх чинників на реальний час проведення випробувань окремих зразків.
Постановка завдання. Для нормалізації планової діяльності випробувальної установи необхідно визначити спосіб, за допомогою якого на основі наявного статистичного матеріалу про перебіг випробувань дозволить чисельно визначати величину та характер впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на час проведення випробувань та отримувати апріорну оцінку можливого відхилення часу випробувань конкретного зразку озброєння та військової техніки.
Виклад основного матеріалу. Розглянуто підхід до одержання кількісних значень впливу чинників зсуву часу на процес випробувань. Обґрунтовано та додано до загального виразу розрахунку реального часу випробувань поправочний коефіцієнт виду випробувань. Розглянуто та підготовлено до алгоритмування математичний апарат кореляційного аналізу для дослідження ступеню та характеру впливу внутрішніх та зовнішніх чинників на реальний час випробувань конкретного зразка озброєння та військової техніки. Зроблені зауваження та ремарки із застосування
кореляційного аналізу до прогнозування реального часу випробувань.
Висновки відповідно до статті. Застосування кореляційного аналізу для прогнозування реального часу випробувань дозволить встановити об’єктивні показники відхилення часу випробування під дією зовнішніх та внутрішніх чинників, що супроводжують процес випробувань. Використання прогнозів у складі автоматизованої підсистеми планування та управління якістю випробувань дозволить нормалізувати перебіг процесу випробувань та мінімізувати
негативний прояв зовнішніх та внутрішніх чинників.

Біографії авторів

Світлана Петрівна Корнієнко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат технічних наук, доцент

Ігор Валентинович Корнієнко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат технічних наук, доцент

Володимир Анатолійович Дмитрієв, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

кандидат технічних наук

Анатолій Григорович Павленко, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

кандидат технічних  наук

Олег Васильович Скиба, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

науковий  співробітник

Посилання

ДСТУ 3021-95. Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення. [Чинний від 1996-01-01]. Київ : Держстандарт України, 1995. 71 с.

Про затвердження Порядку складання єдиного наскрізного плану створення зразка (системи, комплексу) озброєння, військової і спеціальної техніки : Постанова Кабінету Міністрів України № 449 від 26 червня 2013 р.

ГОСТ В 15.211-78. СРПП ВТ. Порядок разработки программ и методик испытаний опытных образцов изделий. Основные положения.

ГОСТ В 15.307-77. СРПП ВТ. Испытания и приемка серийных изделий. Основные положения.

Hank J. E., Reitsch A. J., Wichem D. W. Business Forecasting, 7th ed., Prentice-Hall, Upper Saddle River, N.J., 2001.

Моделі й методи соціально-економічного прогнозування / Гаєць В. та ін. Харків : Вид-во ХДЕУ, 2003. 270 с.

Карпов В. А., Кучеренко В. Р. Маркетинг: прогнозування кон’юнктури ринку : навч. посіб. Київ : T-во «Знання», КОО, 2001. 215 с.

Hill T. Manufacturing Strategy, 3rd ed., Irwin/McGraw-Hill, New York, 2000.

Smith H. L. The social forecasting industry. Climatic Change. 1987. Vol. 11. Рр. 35–60. https://doi.org/10.1007/BF00138794.

Freeman H. E., Rossi P. H. Furthering the applied side of sociology. American Sociological Review. 1984. Vol. 49. Рр. 571–580.

Ascher W. Forecasting: An Appraisal for Policy-makers and Planners. Johns Hopkins University Press, Baltimore. 1978.

Комплексне демографічне дослідження в Україні / за ред. чл.-кор. НАНУ, д.е.н., проф. Е. М. Лібанової. Київ : Український центр соціальних реформ, 2005. 190 с.

World Population Prospects: The 2010 Revision / United Nations ; Department of Economic and Social Affairs ; Population Division, 2011.

Allan H. Murphy; Robert L. Winkler. Probability Forecasting in Meterology. Journal of the American Statistical Association, Sep., 1984. Vol. 79, No. 387. Рр. 489–500.

Air Weather Service. “Probability Forecasting: A Guide for Forecasters and Staff Weather Officers”, IL: U.S. Air Force, Headquarters Air Weather Service, Scott Air Force Base. 1978. Pamphlet No. 105–51.

David J., Basic Reliability Prediction Theory in Reliability, Maintainability and Risk (Ninth Edition), 2017.

Половко А. М. Основы теории надёжности. Москва : Наука, 1964. 446 с.

Каневский З. М., Литвиненко В. П. Теория скрытности. Воронеж : ВГУ, 1991. 144 с.

Бестужев-Лада И. В., Саркисян С. А., Минаев Э. С., Мельникова Е. Н. Рабочая книга по прогнозированию. Москва : Мысль, 1982. 428 с.

Барабаш О. В. Построение функционально устойчивых распределенных информационных систем. Киев : НАОУ, 2004. 226 с.

Borzemski L., Kaminska-Chuchmala A. Spatial web performance forecasting with sequential gaussin simulation method. Information Systems Architecture and Technology. Poland, Wroclaw: Oficyna Wydawnicza PWr, 2011. Рp. 37-46.

Добровольський В. К., Стогній О. В., Костюк В. О., Каплін М. І. Економіко-математичне моделювання енергетичних систем / Ін-т загальної енергетики НАН України. Київ : Наукова ду-

мка, 2013. 252 с.

Воробйов О. В., Воробйов П. О. Вдосконалений метод прогнозування фрактальних процесів для систем підтримки прийняття рішень. Системи обробки інформації. 2010. Вип. 6(87). С. 191–193.

Прогнозування. Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук (гол. редкол.) та ін. Київ : Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України : Абрис, 2002. 742 с.

Корнієнко С. П., Корнієнко І. В., Павленко А. Г., Камак Д. О. Підхід до прогнозування часу проведення випробувань озброєння та військової техніки. Новітні технології. Збірник нау-

кових праць Приватного вищого навчального закладу «Університет новітніх технологій». 2019. № 3 (10). С. 94-100.

Вентцель Е. С. Теория вероятностей. Москва : Наука, 1969. 576 с.

Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Москва : Высшая школа, 1977. 479 с.

Корнієнко І. В., Хома В. П., Корнієнко С. П. Спосіб кореляційного визначення ступеню впливу об’єктивних чинників на кількість відібраних кандидатів на військову службу за контрактом. Труди університету. 2012. № 2(108). С. 158–166.

Корнієнко І. В., Камак Д. О., Руденко О. В., Москалець С. В. Автоматизація підсистеми планування випробувань. Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем

(КЗЯТПС – 2020) : матеріали тез доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 29–30 квітня 2020 р.) : у 2 т. Чернігів : ЧНТУ, 2020. Т. 2. С. 206.

Корнієнко І. В., Корнієнко С. П., Походенко О. М., Казначей С. М., Руденко О. В. Графічне представлення моделі функціонування випробувальної організації. Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. 2019. Вип. 2. С. 91–98.

Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. Москва : Высшая школа, 1970. 239 с.

Вуколов Э. Л. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и исследованию операции с использованием пакетов STATISTICA и EXCEL : учебное пособие. 2-е изд., исправ. и доп. Москва : ФОРУМ. 2008. 464 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-30

Як цитувати

Корнієнко, С. П., Корнієнко, І. В., Дмитрієв, В. А., Павленко, А. Г., & Скиба, О. В. (2020). Застосування методів кореляційного аналізу до проблеми прогнозування реального часу випробувань озброєння та військової техніки. Технічні науки та технології, (3(21), 185–197. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2020-3(21)-185-197

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ