ФОРМУВАННЯ НАБОРІВ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ ДЛЯ ГІС УПРАВЛІННЯ ІНЖЕНЕРНИМИ КОМУНІКАЦІЯМИ АЕРОПОРТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2021-1(23)-188-197%20

Ключові слова:

геоінформаційні системи (ГІС, GIS); інженерні комунікації; геопросторові дані; аеропорт; інфраструктура геопросторових даних; класифікатор топографічної інформації; топологічні відносини

Анотація

На основі проведеного дослідження розроблено теоретичні основи картографічного забезпечення функціонування ГІС для успішного управління експлуатаційними службами різних типів інженерних мереж складного комплексу аеропорту. Це здійснено з урахуванням специфіки об’єкта дослідження та можливостей сучасних геоінформаційних систем, головною функцією яких є проведення картографічного моделювання на основі геоінформаційного аналізу геопросторових та атрибутивних даних інженерних комунікацій території аеропорту.

Біографії авторів

Олена Бойко , Національний авіаційний університет

старший викладач

Наталія Полякова , Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат географічних наук, доцент

Посилання

Державна цільова програма розвитку аеропортів на період до 2023 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 126. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1262016-%D0%BF#Tex.

Рунець Р. В., Черін А. Г. Структура та функції бази даних електронного каталогу топографічних об’єктів. Вісник геодезії та картографії. 2010. № 3. С. 31-35.

Шипулін В. Д., Патракеєв І. М., Толстохатько В. А. Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні міського середовища : монографія / під ред. В. Т. Семенова. Харків : Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, 2014. 213 с.

Лященко А. А., Смирнов В. В., Іванченко С. А. Концептуальні моделі геопросторових даних. Інженерна геодезія. 2005. Вип. 51. С. 216-226.

Бойко О. Л. Геоінформаційні системи аеропортових комплексів на основі ArcGis. Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. збірник. 2018. Вип. 68. С. 656-665.

Полякова Н. О. Картографічне забезпечення функціонування інтегрованої ГІС для управління експлуатацією міських підземних комунікацій (на прикладі Києва) : автореф. дис. … канд. геогр. наук : 11.00.12 / НАН України. Ін-т географії. Київ, 2005. 20 c.

Черін А. Г. Стандартизація геоінформаційних сервісів. Вісник геодезії та картографії. 2009. № 4. С. 34-39.

Черін А. Г. Українські та міжнародні стандарти і специфікації побудови сучасних ГІС та геопорталів. URL: https://softpro.ua/ua/ukraiinski-ta-mijnarodni-standarti-i-specifikaciii-pobudovisuchasnih-gis-ta-geoportaliv.

Карпінський Ю. О., Лященко А. А., Горковчук М. В. Концептуальні засади оцінювання та забезпечення якості геопросторових даних. Вісник геодезії та картографії. 2012. № 4. С. 33-42. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgtk_2012_4_11.

Бойко Е. Л., Глущенко В. И. Использование ГИС систем для управления инфраструктурой аэропортовых комплексов. Информационные технологии и системы 2016 : материалы Международной научной конференции (БГУИР, Минск, Беларусь, 26.10.2016). Минск, 2016. С. 74-75.

Бойко О. Л. Модернізація аеропортів з використанням геоінформаційних технологій. Міське середовище – ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн : матеріали ІІІ Міжнародного науково-практичного конгресу (Київ, Україна, 14-16.03.2018). Київ : НАУ, 2018. С. 54-55.

Бойко О. Л., Бабій В. В. Підсистема інженерної інфраструктури комплексної ГІС аеропорту. GEOTERRACE-2018 : Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених (13-15 грудня 2018 р.). Львів, 2018. С. 152-153.

Карпінський Ю. О., Лященко А. А., Ясуюкі Окада. Склад і принципи розроблення національного профілю стандартів з географічної інформації. Інженерна геодезія. 2016. Вип. 63. С. 110–121. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ig_2016_63_13.

ДСТУ 8774:2018. Правила моделювання геопросторових даних. [Чинний від 01.07.2019]. URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=78080.

СОУ 742-33739540 0010:200* КС БТД Загальні вимоги. URL: https://gki.com.ua/files/page/ SOU742-33739540%20Zagalni%20Vymogy.pdf.

Класифікатор топографічної інформації, яка відображається на топографічних планах масштабів 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500. URL: https://gki.com.ua/files/uploads/documents/Norms/ Ukrgeodesykart_norms/25.pdf.

СОУ 742-33739540 0011:200*КС БТД Каталог об’єктів і атрибутів. URL: https://nsdi.land.gov.ua/files/legislation/6e82cda0-0a8e-11e8-a9c9-d16a7205336d.pdf.

СОУ 742-33739540 0012:200* КС БТД Правила кодування та цифрового опису векторних даних. URL: https://nsdi.land.gov.ua/files/legislation/4d624600-0a8e-11e8-a9c9-d16a7205336d.pdf.

ISO 19115:2003 Geographic information – Metadata. Географічна інформація – Метадані. URL: https://www.iso.org/ru/standard/26020.html.

Полякова Н. О. Узагальнюючий досвід проектування систем умовних позначень на основі принципів картосеміотики. Часопис картографії : збірник наукових праць. 2016. Вип. 3(15). Ч. 2. С. 35-44.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-02

Як цитувати

Бойко , О., & Полякова , Н. (2021). ФОРМУВАННЯ НАБОРІВ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ ДЛЯ ГІС УПРАВЛІННЯ ІНЖЕНЕРНИМИ КОМУНІКАЦІЯМИ АЕРОПОРТУ . Технічні науки та технології, (1(23), 188–197. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2021-1(23)-188-197

Номер

Розділ

БУДІВНИЦТВО ТА ГЕОДЕЗІЯ