ОЦІНКА ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ

Автор(и)

  • Оксана Жулінська Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Україна
  • Карина Свідло Харьковский торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета, Україна

Ключові слова:

функціональні харчові продукти, управління якістю та безпечністю, математичний метод, математичне сподівання, дисперсія, середнє квадратичне відхилення, центральний момент третього порядку, центральний момент четвертого порядку, коефіцієнт асиметрії та коефіцієнт ексцесу.

Анотація

Процеси, що впливають на якість функціональної харчової продукції, мають різну природу, тобто їх показники якості різні, і вони мають різні шкали оцінювання, але на сьогодні не існує єдиної методики їх оцінювання, крім цього, різноманітність математичних методів вимагає глибокого наукового дослідження в частині оптимальності та ефективності. Аналіз наукової літератури показав, що існуючі математичні моделі (функції бажаності) дозволяють оцінювати якість продукції і процесів різної природи, але не розроблено дієвого математичного методу для визначення комплексного показника якості продукції функціонального призначення для застосування на виробництві.
Роботу присвячено застосуванню математичного методу для визначення якості продукції функціонального призначення, у вигляді суміші розподілу найбільшого та найменшого значень випадкових величин, а також знайдено числові характеристики цієї суміші – це математичне сподівання, дисперсія, середнє квадратичне відхилення, центральний момент третього порядку, центральний момент четвертого порядку, коефіцієнт асиметрії та кое- фіцієнт ексцесу.

Біографії авторів

Оксана Жулінська , Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

старший викладач

Карина Свідло , Харьковский торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета

доктор технических наук

Посилання

Петрова Ж. А. Инновационная технология получения функциональных порошков из растительного сырья / Ж. А. Петрова // Збірник наук. праць Вінницького нац. аграр. у-ту. – 2012. – Вип. 11, т. 2. – С. 351–355.

Сердюк А. М. Еколого-гігієнічні проблеми харчування / А. М. Сердюк // Журнал Акаде- мії медичних наук України. – 2002. – T. 8, № 4. – С. 677–684.

Аминева И. Я. Кондитерские изделия функционального назначения с добавлением овся- ной муки / И. Я. Аминева, М. Ю. Тамова, В. К. Кочетов // Известия вузов. Пищ. технология. – 2010. – № 1. – С. 121–122.

Трищ Р. М. Обобщённая точечная и интервальная оценки качества изготовления детали ДВС / Р. М. Трищ, Е. А. Слитюк // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2006. – № 1. – С. 63–67.

Трищ Р. М. Точечная и интервальная оценки качества изделий / Р. М. Трищ, Е. А. Слитюк // Вестник НТУ „ХПИ” : зб. наук. пр. – 2006. – Темат. вып. 27 : Новые решения в современных технологиях. – С. 96–102.

Тріщ Г. М. Розробка методології оцінювання процесів систем управління якістю підприємств з урахуванням вимог міжнародних стандартів : дис. канд. техн. наук : спец. 05.01.02 / Г. М. Трiщ ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів, 2014. – 162 с.

Harrington E.C. Calculation of the generalized index of metallic primitives / E. C. Harrington // Chem. Engng. Progr. – 1963. – № 59. – С. 132–147.

Гумбель Э. Статистика экстремальных значений / Э. Гумбель. – М. : Мир, 1965. – 450 с.

Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для вузов / Н. Ш. Кремер. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 543 с.

Пугачев В. С. Теория вероятностей и математическая статистика / В. С. Пугачев. – 2-е изд., исправ. и доп. – М. : Физматлит, 2002. – 496 с.

Ламнауэр Н. Ю. Расчет обобщенного показателя качества детали / Н. Ю. Ламнауэр // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. – 2015. – № 2. – С. 68–71.

Кендалл М. Теория распределений : пер. с англ. / М. Кендалл, А. Стьюарт ; под ред. А. Н. Колмогорова. – М. : Наука. Главная редакция физ.-мат. литературы, 1966. –588 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28

Як цитувати

Жулінська , О. ., & Свідло , К. (2021). ОЦІНКА ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ. Технічні науки та технології, (1(7), 217–224. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/240936

Номер

Розділ

ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ