МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ІНТЕРАКТИВНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

Автор(и)

  • Дмитро Руднєв Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine
  • Кирило Фокін Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine
  • Олена Трунова Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine http://orcid.org/0000-0003-0689-8846
  • Марія Михайлівна Національний університет «Чернігівська політехніка» , Ukraine http://orcid.org/0000-0002-1711-101X

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2021-2(24)-55-66

Ключові слова:

система дистанційного навчання; якість навчального курсу; нечітка модель якості

Анотація

Завдання оцінки якості навчальних курсів у дистанційній освіті з кожним роком стає дедалі актуальнішим. На жаль, в Україні поки що відсутні державні стандарти і методики для оцінки якості дистанційних курсів. Саме тому розробка критеріїв і методик, що дозволять вирішити цю проблему, є важливою та потрібною задачею.

На сьогодні якість наданих освітніх послуг навчання стала основним показником діяльності ЗВО. Вирішити ці актуальні проблеми можливо, на наш погляд, створюючи інтерактивні системи навчання (інтерактивні курси) та регулярно підвищуючи рівень якості навчального матеріалу в уже існуючих курсах. При цьому вирішення питання оцінки якості ІДНК становиться провідним у забезпеченні якості освітніх послуг ЗВО.

На даний час для оцінки якості дистанційного навчання використовуються різні моделі. Серед них: нейромережева модель на основі оптимізаційного підходу, модель на основі нечіткої аналітичної ієрархії (FAHP), модель, яка використовує формулу Байєса та багатокритеріальні методи прийняття рішень (MCDM) для визначення найкращого курсу. Для оцінки вагових коефіцієнтів критеріїв використовується метод нечіткого процесу аналітичної ієрархії (AHPF).

Головною проблемою є те, що у запропонованих моделях, що потребують невиправдано багато часу для їх реалізації, не враховані критерії, які є провідними чинниками організації інтерактивного навчання. Тому вони не можуть використовуватись для оцінки якості інтерактивних дистанційних навчальних курсів.

У роботі розглянута мультикритеріальна модель оцінки якості інтерактивного дистанційного навчального курсу, що включає такі критерії: рівень якості навчальних матеріалів; рівень якості кадрового забезпечення; рівень якості програмно-апаратного забезпечення дистанційного навчання. Запропонована як чітка (чисельна) так і нечітка інтерпретації. Розроблена автоматизована система «Оцінка якості ІДНК».

Порівняльний аналіз відмінностей чіткої і нечіткої оцінки показав, що нечіткі результати відповідають чіткому значенню рівня якості ІДНК. Тобто, для прискорення проведення моніторингу якості освітніх курсів можна користуватися нечіткою моделлю.

Біографії авторів

Дмитро Руднєв, Національний університет «Чернігівська політехніка»

студент магістратури кафедри інформаційних технологій та програмної інженерії

Кирило Фокін, Національний університет «Чернігівська політехніка»

студент магістратури кафедри інформаційних технологій та програмної інженерії

Олена Трунова, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та програмної інженерії

Марія Михайлівна, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор філософії, викладач кафедри інформаційних технологій та програмної інженерії

Посилання

William, A. K. (1997). Introduction to Reference Work. New York, 1997.

Polizzi, G. (2020). Digital literacy and the national curriculum for England: Learning from how the experts engage with and evaluate online content. Comput. Educ.

Bekesiene, S., & Hoskova-Mayerova, S. (2018). Decision tree-Based classification model for identification of effective leadership indicators. J. Math. Fundam. Sci., 50, 121-141.

Volungeviciene, A., Tereseviciene, M. Learner. (2005). Support in Lithuanian Distance Education. In Lifelong E-learning: Bringing eLearning Close to Lifelong Learning and Working Life A New Period of Uptake. Proceedings of the EDEN 2005 Annual Conference, Helsinki, Finland, 3 June 2005; Szucs, A., Bo, O., Eds.; EDEN: Helsinki, Finland (pp. 345-351).

Rusanganwa, J. (2013). Multimedia as a means to enhance teaching technical vocabulary to physics undergraduates in Rwanda. Engl. Spec. Purp., 32, 36-44.

Volungeviciene, A., & Rutkauskiene, D. (2006). Supporting e-Learning Development Processes: Creating a Context for Teacher Competence Development in Lithuania. In Proceedings of the EDEN 2006 Annual Conference: E-Competences for Life, Employment and Innovation: “E” is More! E-learning Enabling Education in Evolving Europe. Vienna, Austria. Szucs, A., Bo, I., Eds. (pp. 315-325).

Volungevičienė, A., & Teresevičienė, M. (2008). Nuotolinio mokymo(si) turinio projektavimo kokybės vertinimo dimensijos. Aukšt. Moksl. Kokyb, 5, 32-53.

Zhu, C., & Zhao, X. (2009). PSO-based Neural Network Model for Teaching Evaluation. In Proceedings of the 2009 4-th International Conference on Computer Science & Education, Nanning, China (pp. 53-55).

Sanyuan, S. (2009). Comprehensive Evaluation of CDIO model teachers’ classroom teaching quality based on Fuzzy Analytic Hierarchy Process. In Proceedings of the 2009 International Conference on Innovation Management, Wuhan, China (pp. 88-91).

Vinogradova, I., & Kliukas, R. (2015). Methodology for evaluating the quality of distance learning courses in consecutive stages. Procedia Soc. Behav. Sci., 191, 1583-1589.

Chao, R.J., & Chen, Y.H. (2009). Evaluation of the criteria and effectiveness of distance e-learning with consistent fuzzy preference relations. Expert Syst., 36, 10657-10662.

Botsula, M. P., & Morhun, I.A. (2008). Pro problemu ekspertyzy yakosti materialiv dystantsiinykh kursiv [On the problem of quality examination of materials of distance courses]. Naukovi pratsi VNTU – Scientific works VNTU. https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/4372?locale-attribute=uk.

Pro vyshchu osvitu [On Higher Education], Law of Ukraine № 1556-VII. (2014). (Ukraine). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.

Pro Natsionalnu prohramu informatyzatsii [On the National Informatization Program], Law of Ukraine № 7498-VR (1998) (Ukraine). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#Text.

Рro zatverdzhennia Polozhennia pro dystantsiine navchannia [On approval of the Regulations on distance learning], Order of MES of Ukraine № 703/23235 (2013). (Ukraine). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#n18.

Pro zatverdzhennia Zmin do Polozhennia pro dystantsiine navchannia [On approval of Amendments to the Regulation on distance learning], Order of MES of Ukraine № 761 (2015) (Ukraine). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0923-15.

Pro zatverdzhennia Vymoh do vyshchykh navchalnykh zakladiv ta zakladiv pisliadyplomnoi osvity, naukovykh, osvitno-naukovykh ustanov, shcho nadaiut osvitni posluhy za dystantsiinoiu formoiu navchannia z pidhotovky ta pidvyshchennia kvalifikatsii fakhivtsiv za akredytovanymy napriamamy i spetsialnostiamy [About the statement of Requirements to the higher educational institutions and establishments of postgraduate education, the scientific, educational and scientific establishments rendering educational services on a distance form of training on preparation and advanced training of experts in the accredited directions and specialties], Order of MES of Ukraine № 1518 (2013) (Ukraine). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1857-13.

Derzhstandart Ukrainy [State Consumer Standard of Ukraine] (2008). Systemy upravlinnia yakistiu. Osnovni polozhennia ta slovnyk terminiv [Quality management systems. Basic provisions and glossary of terms] (DSTU ISO 9000:2007).

Naukovo-doslidnyi instytut metrolohii vymiriuvalnykh i upravliaiuchykh system (DP «NDI «Systema») [Research Institute of Metrology of Measuring and Control Systems (Sistema Research Institute)] (2009). Systemy upravlinnia yakistiu. Vymohy [Quality management systems. Requirements] (DSTU ISO 9001:2009). Derzhstandart Ukrainy.

Derzhstandart Ukrainy [State Consumer Standard of Ukraine] (1995). Prohramni zasoby EOM. Zabezpechennia yakosti. Terminy ta vyznachennia [Quality assurance software. Terms and definitions] (DSTU 2844-94).

Derzhstandart Ukrainy [State Consumer Standard of Ukraine] (1996). Prohramni zasoby EOM. Zabezpechennia yakosti. Pokaznyky ta metody otsiniuvannia yakosti prohramnoho zabezpechennia [Computer software. Indicators and methods of quality assessment] (DSTU 2850-94). Natsionalnyi standart Ukrainy.

Tekhnichnyi komitet zi standartyzatsii «Informatsiini tekhnolohii» (TK 20) [Technical Committee for Standardization "Information Technology" (TC 20)] (1994). Informatsiini tekhnolohii. Pakety prohram. Testuvannia i vymohy do yakosti [Information Technology. Software packages. Testing and quality requirements] (DSTU ISO/IEC 12119-2003). Natsionalnyi standart Ukrainy.

QualityRequirements and Evaluation (SQuaRE). (2008). Systems and software engineering. Systems and software - Requirements (ISO/IEC 25010.2:2008). http://sa.inceptum.eu/sites/sa.inceptum.eu/ files/Content/ISO_25010.pdf.

Polozhennia pro elektronnu bazu navchalno-metodychnoho zabezpechennia navchalnykh dystsyplin u Natsionalnomu universyteti «Chernihivska politekhnika» [Regulations on the electronic database of educational and methodological support of academic disciplines at the Chernihiv Polytechnic National University]. https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/03/p-metod-ocin.pdf.

Shcherbyk, I. (2011). Kryterii otsiniuvannia yakosti system dystantsiinoho navchannia [Criteria for evaluating quality of distance learning systems]. VIII Vseukraiinska studentska naukovo-tekhnichna konferentsiia "Pryrodnychi ta humanitarni nauky. Aktualni pytannia" – VIII All-Ukrainian Student Scientific and Technical Conference "Natural and humanities. Current issues" (pp. 43-44). http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/12623/2/Conf_2015v1_Scherbyk_I–Criteria_for_evaluating.

Shilinh, A.Iu. (2020). Otsiniuvannia yakosti informatsiinoho napovnennia dystsyplin dystantsiinoho navchannia vidpovidno do standartu ISO/IEC-25010 [Evaluation of quality of information filling of distance learning disciplines in accordance with ISO / IEC-25010 standard]. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Tekhnichni nauky – Scientific notes of TNU named after V. I. Vernadsky. Series: technical sciences, 31(70), 1(3),136-142.

Trunova, O. V. (2013). Zastosuvannia metodu Saati pry pryiniatti upravlinskykh rishen [Application of the Saati method in making management decisions]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Pedahohichni nauky – Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University. Pedagogical sciences, 108.1. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_1_108_34.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-05

Як цитувати

Руднєв, Д., Фокін, К., Трунова, О. ., & Михайлівна, М. (2021). МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ІНТЕРАКТИВНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ. Технічні науки та технології, (2(24), 55–66. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2021-2(24)-55-66

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ