АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МІГРУЮЧИХ ІНГІБІТОРІВ КОРОЗІЇ (МІК) ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ДОВГОВІЧНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-1(27)-199-210

Ключові слова:

бетон; залізобетон; корозія; експлуатаційна довговічність; арматура; антикорозійний захист; інгібітори корозії

Анотація

Ефективність дії мігруючих інгібіторів корозії буде визначатися не лише природою компонентів, що входять
до його складу, а й співвідношенням концентрацій його пасиваторів анодної та катодної реакцій. Визначено, що мо-
ноетаноламін та триетаноламін є типовими поверхнево-активними речовинами, що володіють низьким поверхневим
натягом із задовільною здатністю до пасивації катодних реакцій, в той час, як NaNO2 слугує пасиватором анодної
реакції іонізації сталі. Результати показують, що найбільш ефективний антикорозійний ефект забезпечують суміші
із рівним співвідношенням концентрацій адсорбційного та гальмуючого корозію складників (15ТЕА + 15NaNO2 та
15МЕА + 15NaNO2 відповідно).

Біографії авторів

Геннадій Болотов, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор технічних наук, професор, професор кафедри технологій зварювання та будівництва

Сергій Цибуля, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор технічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту механічної інженерії, технологій і транспорту

Максим Болотов, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат технічних наук, доцент, кафедри технологій зварювання та будівництва

Ірина Прибитько, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат технічних наук, доцент, кафедри технологій зварювання та будівництва

Світлана Ющенко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат технічних наук, доцент, кафедри технологій зварювання та будівництва

Посилання

Д. Ю. Колесник. Аналіз проблеми корозії цементобетону в атмосферних умовах і роль води у цьому процесі / Д. Ю. Колесник, В. Г. Сиченко, П. М. Коваль // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2006. - Вип. 13. - С. 141-160.

Аль-Хавари Ю.Р. Анализ коррозионного разрушения железобетонных конструкций в условиях Иордании. Науковий вісник будівництва: зб. наук. праць, 2015 р. Вип.4. с. 136-140.

Болотов М.Г., Болотов Г.П., Прибитько І.О., Корзаченко М.М. Шляхи підвищення корозійної стійкості залізобетону. Вісник ЧНТУ. Технічні науки та технології №4(18), 2019 р. ст. 247-258.

Болотов М.Г. Аналітичний огляд основних причин та наслідки аварій будівель та споруд, що сталися на території України за останні п’ять років./ Вісник ЧНТУ. – 2013. - №4.- С. 197-204.

Подобаев Н. И., Либенский А. П. Влияние анионного состава и рН коррозионной среды на адсорбцию и защитное действие солей алкилбензилпиридиния // Уч. зап. Моск.гос. пед. ин-та. – 1971. – № 340. – С. 131–141.

Донченко М., Фроленкова С., Білоусова Н., Срібна О. Пасивуюча обробка заліза та маловуглецевої сталі для тимчасового захисту від атмосферної корозії. Фіз.-хім. механіка матеріалів. Електрохімічний захист і корозійний контроль. – 2007. № 6. – С. 124–129.

Болотов Г.П., Болотов М.Г., Олексієнко С.В. Ручне дугове зварювання будівельних сталей малоамперною дугою модульованим струмом. Вісник ЧНТУ. Технічні науки та технології №1(1), 2015 р. ст. 48-53.

Болотов М.Г. Оцінка несучої здатності зварних з’єднань арматури залізобетону. / Болотов М.Г., Болотов Г.П., Ганєєв Т.Р., Корзаченко М.М. // Вісник ЧНТУ. Серія Технічні науки та технології. №1(7), 2017. С. 58-67.

Бабей Ю.И., Сопрунюк Н.Г. Защита стали от коррозионно-механического разрушения. - Киев: Техника, 1981. - 126с.

Шлугер М.А., Ажогин Ф.Ф., Ефимов Е.А. Коррозия и защита металлов. -М.: Металлургия, 1981. - 216с.

Василенко И.И., Мелехов Р.К. Коррозионное растрескивание сталей. - К.: Наук. думка, 1977. - 264с.

Maksym Bolotov. The Deposition of Thin Metal Films in Low Temperature Plasma of Hollow Cathode Glow Discharge. 2020 IEEE 40th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO) pp. 90-94, 2020.

Болотов М.Г. Оптимізація процесу осадження тонких металевих плівок у тліючому розряді з порожнистим катодом. Вісник ЧНТУ. Технічні науки та технології №3(5), 2016 р. ст. 104-113.

Антропов Л.И., Макушин Е.М., Панасенко В.Ф. Ингибиторы коррозии металлов. - Киев: Техніка, 1981. - 183с.

Алцыбеева А.И., Левин С.З. Ингибиторы коррозии металлов. -Л.: Химия, 1968. - 264с.

Иванов Е.С. Ингибиторы коррозии металлов в кислых средах. -М.: Металлургия, 1986. - 175с.

Решетников С.М. Ингибиторы кислотной коррозии металлов. - Л.: Химия, 1986. - 144с.

Маричев В.А. Активирующее и ингибирующее действие анионов на водородное охрупчивание при КР высокопрочных сталей //Защита металлов. - 1985. - Т.21, №5. - С.704-708.

Балезин С.А. Теоретические проблемы и практические задачи в области ингибиторов коррозии //Ингибиторы коррозии. - М.: МГПИ, 1957. - С.4-13.

Балезин С.А., Завадская В.П., Романов В.В. Влияние ингибиторов на упрочнение металлов //Физ.-хим. механика матер. - 1977. - №2. - С.106-107.

Гонтмахер Н.М., Иващенко О.А., Бережная А.Г. Изучение влияния ингибиторов на коррозионное и электрохимическое поведение низкоуглеродистой стали Ст3 и некоторых легированных сталей в соляной кислоте. //Защита металлов. - 1995. - Т.31, №3. - С.365-369.

Бабей Ю.И., Максимишин М.Д. Защитная способность ингибитора ХОСП-10 при МЦКУ стали //Физ.-хим. механика матер. - 1976. - Т.12, №5. -С.82-85.

Миндюк А.К., Свист Е.И. Влияние ингибиторов, анионов и их совместное действие на наводороживание стали в условиях сернокислотной коррозии при повышенных температурах //Физ.-хим. механика матер. - 1973. -Т.9, №4. - С.17-23.

Талзи В.П. Исследование состава водного раствора моноэтаноламина, используемого для поглощения CO2 из топливных газов, методом ЯМР. Журнал органической химии. 2016. Т. 52. Вып. 7. с. 935-939.

Талипов Л.Н., Величко Е.Г., Семенов В.С. Исследование синергетического эффекта комплексной антикоррозионной добавки на основе поликарбоксилатов в модели поровой жидкости. Вестник МГСУ. Том 15. Вып. 6, 2020. с. 824 – 833.

Леонович С.Н., Карпушенкова Л.С., Карпушеенков С.А. Мигрирующий ингибитор коррозии для бетонной арматуры и его эффективность. Материалы V Международной (XI Всероссийской) конференции. Строительство и застройка: жизненный цикл. Чебоксары, 2020. С. 252-259.

Алексеев С. Н., Ратинов В. Б., Розенталь Н.К., Кашурников Н.М. Ингибиторы коррозии стали в железобетонных конструкциях. М: Стройиздат, 1985. 272 с.

Колесник Д. Ю. Розробка і дослідження мігруючого інгібітора корозії металоарматури для залізобетону. / Д. Ю. Колесник, П. М. Коваль. // Нові технології в будівництві. 2010. №1(19). С.67-70.

Андреев Н.Н., Гедвилло И.А., Жмакина А.С., Булгаков Д.С., Старовойтова Е.В.. Физико-химические принципы создания мигрирующих ингибиторов коррозии стальной арматуры в бетоне. Вестник ТГУ, т.18, вып.5, 2013 с. 2269 – 2274.

Сohen M. The breakdown and repair of inhibitive films in neutral solution. Corrosion. 1976, 32(12). Р. 461-465.

Söylev T.A., Richardson M.G. Corrosion inhibitors for steel in concrete: state-of-the-art report. Construction and Building Materials. 2008; 22(4):609-622.

Ледовских В.М., Левченко С.В., Тулаінов С.М. Синергічні екстремуми сумішей інгібіторів корозії металів у водно-сольових розчинах. Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2013 - №6. с.107-111.

Бекназаров Х.С., Джалилов А.Т. Защита стали от коррозии олигомерными ингибиторами и их композициями // Химия и химическая технология. – 2015. – № 1. – С. 50-52.

Пат. 6174461 США, МКИ С09K 003/00. Concrete sealers with migrating corrosion inhibitors: D. Jerry; Cortec Corporation. – 342436; Заявл. 29.06.1999; Опубл. 16.01.2001. НКИ 252/389.32

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-20

Як цитувати

Болотов, Г., Цибуля, С., Болотов, М., Прибитько, І., & Ющенко, С. (2022). АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МІГРУЮЧИХ ІНГІБІТОРІВ КОРОЗІЇ (МІК) ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ДОВГОВІЧНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОНУ. Технічні науки та технології, (1(27), 199–210. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-1(27)-199-210

Номер

Розділ

БУДІВНИЦТВО ТА ГЕОДЕЗІЯ