ОЦІНКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОВ’ЯЗАНОСТІ ПРОЦЕСІВ ПРИ ФУНКЦІОНАЛЬНОМУ МОДЕЛЮВАННІ СИСТЕМИ ВИПРОБУВАНЬ

Автор(и)

  • Світлана Корнієнко Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine http://orcid.org/0000-0002-9162-1229
  • Ігор Корнієнко Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine http://orcid.org/0000-0001-9105-0780
  • Володимир Дмитрієв Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0792-6397
  • Анатолій Павленко Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6341-8381
  • Дмитро Камак Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0348-5456

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-1(27)-108-124

Ключові слова:

випробування; автоматизація; оцінка; інформаційна пов'язаність; функціональна модель

Анотація

У статті розглянуто питання оцінки функціональних моделей на передпроєктному етапі. Запропоновано спосіб
оцінювання пов’язаності процесів при функціональному моделюванні складних систем за допомогою графічної нотації
IDEF0 з використанням засобів автоматизованого проєктування. Оцінка має чіткі логічні межі й чутлива до зміни
параметрів оцінюваної моделі. Зважаючи на різну важливість зв’язків, що передбачено інтерфейсом графічної нотації
IDEF0, запропоновано використання шкали вагомості типу зв’язку, що забезпечує відображення в оцінці пов’язаності
функцій сильних або слабких типів зв’язків і, відповідно, успішності й раціональності конфігурації функціональної моделі.

Біографії авторів

Світлана Корнієнко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри кібербезпеки та математичного моделювання

Ігор Корнієнко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри геодезії, картографії та землеустрою

Володимир Дмитрієв, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

доктор технічних наук, старший науковий співробітник,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заступник начальника інституту з наукової роботи

Анатолій Павленко, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

кандидат технічних наук, начальник науково-організаційного відділу

Дмитро Камак, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

начальник науково-дослідного відділу

Посилання

Про затвердження Порядку проведення випробувань зразків озброєння та військової техніки [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 р. № 159. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/159-2021-%D0%BF#Text.

Про затвердження Порядку проведення випробувань та прийняття на озброєння (поста-

чання) зразків озброєння, військової та спеціальної техніки, засобів і обладнання іноземного ви-

робництва [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р.

№ 160. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go/160-2021-%D0%BF#Text.

Про затвердження Порядку супроводження дослідно-конструкторських робіт та ор-

ганізації проведення випробувань озброєння та військової техніки у Збройних Силах України :

Наказ Головнокомандувача ЗС України від 31.05.2021 р. № 143.

Про внесення змін до Порядку постачання озброєння, військової і спеціальної техніки та

боєприпасів під час особливого періоду, введення надзвичайного стану, проведення заходів із

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії та у період

проведення антитерористичної операції [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів

України від 17.02.2021 р. № 162. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/162-2021-

%D0%BF#Text.

ДСТУ 3021-95. Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення. – [Чин-

ний від 1996-01-01]. – Вид. офіц. – К., 1995. – 71 с.

Про затвердження Порядку розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції обо-

ронного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції [Електронний

ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. № 234. – Режим доступу:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/234-2021-%D0%BF#Text.

ГОСТ В 15.210-78. СРПП ВТ. Система разработки и постановки на производство военной

техники. Испытания опытных образцов изделий. – [Чинний від 1979-01-01]. – М., 1978. – 35 с.

ГОСТ В 15.211-78. СРПП ВТ. Порядок разработки программ и методик испытаний опыт-

ных образцов изделий. Основные положения. – [Введен 1979-07-01]. – М., 1978. – 23 с.

ГОСТ В 15.307-77. СРПП ВТ. Испытания и приемка серийных изделий. Основные поло-

жения. – [Введен 1979-07-01]. – М., 1977. – 36 с.

Про затвердження Положення про Державний науково-дослідний інститут випробувань

і сертифікації озброєння та військової техніки : Наказ Начальника Генерального Штабу від

12.2017 р. № 170.

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у

Збройних Силах України. Ч. 4. Основи організації випробувань зразків (комплексів, систем)

озброєння і військової техніки для потреб Збройних Сил України. – К. : ВНУ ГШ ЗС України,

– 63 с.

Тимошенко Р. І. Оновлення парку озброєння та військової техніки – шлях до боєздат-

ності Збройних Сил України [Електронний ресурс] / Р. І. Тимошенко // Збірник наукових праць

Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені

Івана Черняховського. – 2016. – № 3(58). – С. 6-11. – Режим доступу: https://doi.org/10.33099/

-2745/2016-3-58/6-11.

Дмитрієв В. А. Методичний підхід до обґрунтування можливості зменшення експери-

ментів в процесі проведення випробувань / В. А. Дмитрієв, А. І. Сергієнко. Ю. М. Тішков //

Труди академії. – 2008. – № 7(87). – С. 63-67.

Основы военно-технических исследований. Теория и приложения : монография : в 10 т.

Т. 9. Прикладные аспекты испытаний и теоретико-экспериментальных исследований вооруже-

ния и военной техники / под ред. С. В. Лапицкого. – К. : Изд. дом Дмитрия Бураго, 2015. – 504 с.

Демидов, Б. А. Теория и методы военно-научных исследований вооружения и военной

техники / Б. А. Демидов. – Х. : ВИРТА ПВО, 1990. – 558 с.

Ланецький Б. М. Проблемні питання організації та планування випробувань складних

технічних систем / Б. М. Ланецький, В. В. Лук’янчук // Системи обробки інформації. – 2009. –

№ 4(78). – С. 93-96.

Investigation of the Model of Testing for Weapons and Military Equipment / І. Korniienko,

S. Korniienko, V. Dmytriiev, А. Pavlenko, D. Kamak // Mathematical Modeling and Simulation of Systems

(MODS’2020) : Selected Papers of 15th International Scientific-practical Conference (June 29 – July 01

, Chernihiv, Ukraine). – Chernihiv, 2020. – Рр. 309-316. – DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-

-4_30.

Щодо можливих функціональних компонент інформаційної системи супроводження ви-

пробувань ОВТ ЗСУ / І. В. Корнієнко, С. П. Корнієнко, Д. О. Камак, С. М. Казначей,

О. В. Жирна // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і

сертифікації озброєння та військової техніки. – 2020. – № 4(6). – С. 52-61.

Барабаш О. В. Построение функционально устойчивых распределенных информацион-

ных систем : монография / О. В. Барабаш. – К. : НАОУ, 2004. – 226 с.

Полесский В. П. Оценки вероятности связности случайного графа / В. П. Полесский //

Проблемы передачи информации. – 1990. – Т. 26. – Вып. 1. – С. 90-98.

Костров В. О. Применение оценок Полесского для расчета надежности сети связи /

В. О. Костров // Электросвязь. – 2001. – № 11. – С. 42-46.

Кривулец В. Г. Квазиупаковочные оценки характеристик надежности сетей / В. Г. Кри-

вулец, В. П. Полесский // Информационные процессы. – 2001. – Т. 1, № 2. – С. 126-146.

Кривулец В. Г. Об одном методе аппроксимации надежности монотонных систем /

В. Г. Кривулец, В. П. Полесский // Информационные процессы. – 2002. – Т. 2, № 1. – С. 111-119.

Самуйлов К. Е. Методы анализа и расчета сетей ОКС 7 : монография / К. Е. Самуйлов. –

М. : РУДН, 2002. – 292 с.

Корнієнко І. В. Оцінка ефективності просторово-розподілених телекомунікаційних ме-

реж [Електронний ресурс] / І. В. Корнієнко, С. П. Корнієнко // Чернігівський науковий часопис.

Серія 2: Техніка і природа. – 2011. – № 1(1). – С. 96-101. – Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/

/12594.

Бойко Н. І. Методи опису, аналізу та дослідження інформаційних потоків в торговельних

підприємствах [Електронний ресурс] / Н. І. Бойко // Электротехнические и компьютерные си-

стемы. – 2014. – № 13. – С. 91-98. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/etks_2014_13_13.

Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах / В. М. Гужва. – К. :

КНЕУ, 2001. – 400 с.

Садовников В. И. Потоки информации в системах управления / В. И. Садовников,

П. Л. Эпштейн. – М. : Энергия, 1973. – 240 с.

Меняев М. Ф. Информационные потоки в системе управления [Электронный ресурс] /

М. Ф. Меняев // Машиностроение и компьютерные технологии. – 2011. – № 5. – Режим доступу:

https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-potoki-v-sisteme-upravleniya.

Модин А. А. Исследование и анализ потоков информации на предприятии / А. А. Модин.

– М. : Энергия, 2007. – 304 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-20

Як цитувати

Корнієнко, С., Корнієнко, І., Дмитрієв, В., Павленко, А., & Камак, Д. (2022). ОЦІНКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОВ’ЯЗАНОСТІ ПРОЦЕСІВ ПРИ ФУНКЦІОНАЛЬНОМУ МОДЕЛЮВАННІ СИСТЕМИ ВИПРОБУВАНЬ. Технічні науки та технології, (1(27), 108–122. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-1(27)-108-124

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ