ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА НЕОДНОРІДНОСТІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ З ДОВГИМИ ЛІНІЯМИ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ

Автор(и)

  • Святослав Янович Вишневський Вінницький національний технічний університет (Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021, Україна), Ukraine
  • Сергій Миколайович Бойко Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (вул. Першотравнева, 20, Кременчук, 39600, Україна), Ukraine
  • Олексій Миколайович Городній Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, Чернігів, 14027, Україна), Ukraine

Ключові слова:

електрична система, довгі лінії електропередачі, неоднорідність, інтегральний показник неоднорідності

Анотація

Неоднорідність як один з чинників зростання втрат потужності під час її транспортування вимагає постійного вдосконалення як шляхів її компенсації, так і оцінювання. Часті зміни топології схем 330–750 кВ та встановлення пристроїв поздовжньо-поперечної компенсації потребують оцінювання неоднорідності електричних мереж. З іншого боку, неврахування хвильових властивостей транспортування потужності довгими лініями електропередачі вносить похибку у процесі оцінювання неоднорідності. Тому з урахуванням розбудови електричних мереж 330–750 кВ розглянуто питання підвищення адекватності оцінювання неоднорідності електромереж (ЕМ) з довгими електропередачами. Запропоновано розділення оцінювання впливу впровадження проектних рішень та керувальних впливів для зменшення технологічних витрат і підвищення якості функціонування електричних систем (ЕС).

Біографії авторів

Святослав Янович Вишневський, Вінницький національний технічний університет (Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021, Україна)

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри електричних станцій та систем

Сергій Миколайович Бойко, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (вул. Першотравнева, 20, Кременчук, 39600, Україна)

кандидат технічних наук, доцент кафедри систем електроспоживання та енергетичного менеджменту

Олексій Миколайович Городній, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, Чернігів, 14027, Україна)

кандидат технічних наук, асистент кафедри промислової електроніки

Посилання

Прогнозирование электрической нагрузки ОЭС Украины / Б. И. Макоклюев, А. В. Антонов, К. В. Ущаповский, Р. В. Грабчак // Электрические сети и системы. – 2010. – № 4. – С. 4–12.

Інтелектуальні електричні мережі: світовий досвід і перспективи України / Б. С. Стогній, О. В. Кириленко, А. В. Праховник, С. П. Денисюк // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. Спеціальний випуск. – 2011.– Ч. 1. – С. 5–20.

Воротницкий В. Э. Особенности формирования балансов электрической энергии и мощ-

ности в современных условиях / В. Э. Воротницкий, Б. И. Макоклюев, Ю. М. Кудряшов // Электрические станции. – 2010. – № 3. – С. 2–8.

Лежнюк П. Д. Оцінка взаємовпливу електричних мереж енергосистем з трансформаторними зв'язками / П. Д. Лежнюк, В. В. Кулик, О. Б. Бурикін // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск: проблеми сучасної електротехніки. – 2006. – Ч. 7. – С. 27–30.

Холмский В. Г. Расчет и оптимизация режимов электрических сетей / В. Г. Холмский. – М. : Высшая школа, 1975.–280 с.

Методика по оценке эффективности применения трансформаторов с РПН и автоматического регулирования напряжения в замкнутых электрических сетях. РД 34.46.504-90 / В. Є. Воротницкий, П. Д. Лежнюк, И. А. Серова, В. В. Стан. – М. : СПО Союзтехэнерго, 1990. – 36 с.

Железко Ю. С. Выбор мероприятий по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях: Руководство для практических расчетов / Ю. С. Железко. – М. : Энергоатомиздат, 1989. – 176 с.

Методы оптимизации режимов энергосистем / В. М. Горнштейн, Б. П. Мирошниченко, А. В. Пономарев и др. – М. : Энергоиздат, 1981. – 336 с.

Лежнюк П. Д. Оптимальне керування потоками потужності і напругою у неоднорідних електричних мережах : монографія / П. Д. Лежнюк, В. В. Кулик. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 188 с.

Электрические системы. Том 3. Передача энергии переменным и постоянным током высокого напряжения / [под ред. Веникова В. А.]. – М. : Высш. школа, 1972. – 367 с.

Кулик В. В. Умови оптимальності нормальних режимів електричних системи з довгими лініями електропередачі / В. В. Кулик, С. Я. Вишневський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2013. –№ 4. – С. 62–67.

Жуков Л. А. Установившиеся режимы сложных электрических сетей и систем: Методы расчета / Л. А. Жуков, И. П. Стратан. – М. : Энергия, 1979. – 416 с.

Кулик В. В. Комбіновані моделі нормальних режимів електричних систем з урахуванням особливостей довгих ліній електропередачі [Електронний ресурс] / В. В. Кулик, С. Я. Вишневський // Наукові праці ВНТУ. – 2012. – № 1. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ VNTU/2012_1/2012-1.files/uk/12vvkltl_ua.pdf.

Кулик В. В. Моделювання неоднорідності електричних систем з дальніми електропередачами в задачах оптимального керування їх режимами / В. В. Кулик, С. Я. Вишневський, В. Ф. Кириченко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Електротехніка і енергетика». – 2013. – № 2 (15). – С. 133–136.

Лежнюк П. Д. Моделирование компенсации влияния неоднородности электрических сетей на экономичность их режимов / П. Д. Лежнюк, В. В. Кулик, Д. І. Оболонський // Электричество. – 2007. – № 11. – С. 2–8.

##submission.downloads##

Як цитувати

Вишневський, С. Я., Бойко, С. М., & Городній, О. М. (2017). ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА НЕОДНОРІДНОСТІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ З ДОВГИМИ ЛІНІЯМИ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ. Технічні науки та технології, (2(4), 169–175. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/89152